Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 4/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący S.S.R. (del.) Eliza Feliniak

Protokolant Karolina Idczak, Piotr Nowak, Agnieszka Nowicka,

Monika Szydłowska

przy udziale Prokuratora Igora Bednarskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2020r., 6 lipca 2020r., 5 sierpnia 2020r., 11 września 2020r., 5 października 2020r., 29 stycznia 2021r., 26 marca 2021r., 27 kwietnia 2021r., 26 maja 2021r.

sprawy:

1.  M. C., syna K. i I. z domu K., urodzonego (...) w Z.

2.  J. M., syna J. i K. z domu J., urodzonego (...) w B.

M. C. oskarżonego o to, że:

1.  w okresie od dnia 24 maja 2018 roku do grudnia 2018 roku w O. pow. (...), woj. (...), przywłaszczył powierzone mienie w postaci naczepy M. Cysterna o nr rej.(...) wartości co najmniej 393 966,60 zł, przekazanej w dzierżawę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą (...) Sp. z o.o., w ten sposób, że nie zwrócił jej na żądanie właściciela oraz rozporządził nią, czym działał na szkodę (...) S.A. 2 S.K.A. (obecnie (...) S.A. S.K.A. z siedzibą we W.)

to jest o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art.294§1 k.k.

J. M. oskarżonego o to, że:

2.  w dniu 15 stycznia 2015 roku w L., gm.G., pow. (...), woj. (...), pełniąc funkcję prezesa zarządu (...) Sp. z o.o., przywłaszczył powierzone mienie w postaci naczepy M. Cysterna o nr rej.(...) wartości co najmniej 393 966,60 zł, przekazaną w użytkowanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego z dnia 19 grudnia 2014 roku o numerze (...)/OPER/ (...) przez (...) S.A. 2 S.K.A., w ten sposób że wbrew ogólnym warunkom leasingu operacyjnego, bez zgody leasingodawcy wydzierżawił przedmiotową naczepę firmie (...) Sp. z o.o., reprezentowanej przez M. C., czym działał na szkodę (...) S.A. 2 S.K.A. (obecnie (...) S.A. S.K.A. z siedzibą we W.) to jest o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art.294§1 k.k.

I.  uniewinnia oskarżonego J. M. od popełnienia zarzucanego mu czynu z art.284§2 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. kosztami sądowymi w tej części obciążając Skarb Państwa,

II.  uznaje oskarżonego M. C., w ramach zarzucanego czynu, za winnego tego, że w bliżej nieustalonym czasie w miesiącu czerwcu 2018 roku, po dniu 4 czerwca 2018 roku, w O. woj. (...), przywłaszczył powierzone mienie w postaci naczepy M. Cysterna o nr rej.(...) wartości nie większej niż 230 625 zł (dwieście trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej przedmiot umowy leasingu operacyjnego z dnia 19 grudnia 2014 roku o numerze (...)/OPER/ (...) zawartej między (...) S.A. 2 S.K.A. a J. M. - prezesem zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L., następnie przekazanej M. C. przez J. M. w dzierżawę w ramach prowadzonej przez M. C. działalności gospodarczej pod firmą (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O., w ten sposób, że nie zwrócił w/w cysterny na żądanie właściciela oraz rozporządził nią, czym działał na szkodę (...) S.A. 2 S.K.A. (obecnie (...) S.A. S.K.A. z siedzibą we W.), czym wyczerpał dyspozycję art.284§2 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. i za to, na podstawie art.294§1 k.k. w zw. z art.284§2 k.k. oraz art.33§2 k.k. wymierza karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w rozmiarze 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych każda stawka równoważna kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych,

III.  na podstawie art.69§1 i 2 k.k., art.70§1 k.k., art.72§1 pkt 1 k.k. wykonanie wymierzonej oskarżonemu M. C. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby zobowiązując oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby co 6 (sześć) miesięcy,

IV.  na podstawie art.46§1 k.k. zobowiązuje oskarżonego M. C. do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. S.K.A. z siedzibą we W. kwoty 200 000 zł (dwustu tysięcy złotych) tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w części,

V.  zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonego M. C. kwotę 2467,58 zł (dwóch tysięcy czterystu sześćdziesięciu siedmiu złotych pięćdziesięciu ośmiu groszy) tytułem zwrotu kosztów sądowych.