Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 39/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Dębowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2020 r.

sprawy:

M. M.

s. J., Z. z domu G.

ur. (...) w m. (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 listopada 2019 r. ok. godz. 23:45 w miejscowości K. woj. (...) będąc wcześniej skazany wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie sygn.. akt (...) za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości oraz znajdując się w stanie nietrzeźwości (stwierdzone badaniem urządzeniem (...), I próba-1,32 mg/l, II próba- 1,53 mg/l, (...) I próba- 1,20 mg/l, II próba- 1,24 mg/l, stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu), prowadził pojazd mechaniczny (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym

tj. o czyn z art. 178a § 1 i 4 kk

1.  M. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a§1 i 4 kk i za to na podstawie art. 178a§4 wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 42§3 kk orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio;

3.  na podstawie art. 43a§2 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego;

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 100 (sto) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Sygnatura akt

II K 39/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. M.

W dniu 22 listopada 2019 r. ok. godz. 23:45 w miejscowości K. woj. (...) będąc wcześniej skazany wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie sygn.. akt (...) za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości oraz znajdując się w stanie nietrzeźwości (stwierdzone badaniem urządzeniem (...), I próba-1,32 mg/l, II próba- 1,53 mg/l, (...) I próba- 1,20 mg/l, II próba- 1,24 mg/l, stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu), prowadził pojazd mechaniczny (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1 W dniu 22 listopada 2019r. około godziny 23:45 doszło do obywatelskiego zatrzymania kierowcy pojazdu marki (...) o nr rej. (...), który mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu, nadto miał on chwiejny krok. Na miejsce wezwano patrol policji z KPP (...). Kierowcą pojazdu marki (...) był oskarżony M. M..

1.2 Oskarżonego poddano badaniom na zawartość alkoholu w organizmie. Na podstawie badania urządzeniem (...) o godz. 23:46 stwierdzono 1,32 mg/l, a o godz. 23:49 - 1,53 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

1.3 Na podstawie badania urządzeniem (...) o godz. 00:15 stwierdzono 1,20 mg/l, o godz. 00:18 - 1,24 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu.

1.4 M. M. był wielokrotnie karany, w tym dwukrotnie za czyn z art. 178 a § 1 kk .

1.5 Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu, potwierdził, że spożywał alkohol przed zatrzymaniem.

1.6 M. M. ma 43 lata. Jest kawalerem, nie posiada nikogo na utrzymaniu. Posiada wykształcenie zawodowe. Pracuje jako pracownik ogólnobudowlany z wynagrodzeniem 2800 netto miesięcznie.

1.7 oskarżony nie leczył się odwykowo, psychiatrycznie, nie leczony psychologicznie i neurologicznie.

Notatka urzędowa

Zeznania K. G., A. R.

K. P.

Protokół badania

Protokół badania

Dane z KRK

Odpisy wyroków

Dane z Noe-Sad

Wyjaśnienia

Dane osobowe

k.1

k.95 i 10

k.95v i 12v

k. 7

k. 2

k. 3

k. 89-90

k. 35, 43

k.77

k.18, 59

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1  do 1.4

1.5

Notatka urzędowa, zeznania świadków, protokoły badania,

odpisy wyroków,

dane z KRK

dane z noe-sad

Wyjaśnienia oskarżonego

Wszystkie te dowody zostały uzyskane w trybie procesowym, przez uprawnione podmioty, nie budziły wątpliwości i zastrzeżeń. Badania stanu trzeźwości przeprowadzili upoważnieni funkcjonariusze Policji, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Badania zostały utrwalone w prawidłowej formie procesowej. Zeznania świadków były zgodne i spójne. Zeznając świadkowie potwierdzili, że zachowanie kierującego pojazdem (...) oskarżonego wskazywało, iż znajduje się on pod wpływem alkoholu, co potwierdziły późniejsze badania przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Świadkowie dokonali zatrzymania oskarżonego, który w pojeździe przebywał sam a do czasu przybycia funkcjonariuszy policji nie spożywał żadnych płynów i nie oddalał się.

Z Krajowego Rejestru Karnego, danych z Noe-Sad, odpisów wyroków pozyskano informacje o wielokrotnej karalności oskarżonego za przestępstwa w tym tego samego rodzaju – art. 178 a § 1 kk – wyrok w sprawie (...) za które oskarżony odbywał karę pozbawienia wolności.

Sam oskarżony przyznał się do stawianego mu zarzutu. Potwierdził, iż w dniu zdarzenia spożywał alkohol w postaci wódki.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.Art. 178a§4kk

M. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem polegającym na tym, że w dniu 22 listopada 2019 r. ok. godz. 23:45 w miejscowości K. woj. (...) będąc wcześniej skazany wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie sygn.. akt (...) za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości oraz znajdując się w stanie nietrzeźwości (stwierdzone badaniem urządzeniem (...), I próba-1,32 mg/l, II próba- 1,53 mg/l, (...) I próba- 1,20 mg/l, II próba- 1,24 mg/l, stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu), prowadził pojazd mechaniczny (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym wyczerpał dyspozycję art. 178 a § 1 i 4 kk. Oskarżony działał z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim. Spożył alkohol i to w znacznej ilości, na co wskazuje wynik badania przeprowadzonego przez funkcjonariusza bezpośrednio po zdarzeniu drogowym, a następnie mimo spożytego wcześniej alkoholu wsiadł do samochodu i kierował nim. W toku postępowania nie zostały ujawnione żadne okoliczności wyłączające winę lub bezprawność popełnionego czynu. W ocenie sądu nie występowały także żadne nadzwyczajne okoliczności, które uprawniałyby oskarżonego do kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Oskarżony, pomimo iż znajdował się pod wpływem alkoholu, dysponował możliwością oceny swojego zachowania i w chwili dokonywania tego czynu znajdował się w takiej sytuacji motywacyjnej, że mógł zachować się zgodnie z normami prawa. Czyn oskarżonego charakteryzował się społeczną szkodliwością, a jej stopień był znaczny. Ilość spożytego przez oskarżonego alkoholu przewyższała wartości minimalne wynikające z art. 115 § 16 kk, definiującego stan nietrzeźwości – stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm ( 3 )wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Przy tym stężeniu alkoholu we krwi występuje już upośledzenie zdolności do prowadzenia pojazdów. Upośledzenie to jest tym wyższe, im większy jest poziom alkoholu we krwi. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że M. M. miał stężenie ponad 3 promili alkoholu we krwi. Oskarżony naruszył podstawową zasadę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zasadę trzeźwości, a swoim zachowaniem polegającym także na tym, że będąc w stanie nietrzeźwości pokonał pewien odcinek drogi, godził w bezpieczeństwo i poczucie pewności innych uczestników ruchu drogowego.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. M.

1

2

3

1

Wymierzona na podstawie art. 178 a § 4 kk kara 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności została dostosowana do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego uwzględnia dyrektywy wymiaru kary z art. 53 § 1 i 2 kk. Zdaniem Sądu, spełni swoje cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, oddziaływania prewencyjnego i wychowawczego na oskarżonego. Pozwoli zwłaszcza uzmysłowić nieopłacalność tego typu przestępnych zachowań i konsekwencji prawnych, jakie ze sobą niosą. Oskarżony był już uprzednio wielokrotnie karany w tym dwukrotnie za taki sam czyn i po raz kolejny popełnił tego samego rodzaju przestępstwo. Wynika z tego jednoznacznie, iż dotychczas wymierzana oskarżonemu kara nie odniosła pożądanego rezultatu i nie była na tyle dotkliwa, by doprowadzić do zaprzestania podobnych zachowań w przyszłości, a oskarżony nie potrafił przeprowadzić krytycznych refleksji nad swoim zachowaniem. Wymierzenie oskarżonemu w tej sytuacji kary łagodniejszego rodzaju utwierdziłoby go w przekonaniu, iż jazda w stanie nietrzeźwym nie jest na tyle ciężkim przestępstwem, aby mogły go spotkać dotkliwe i odczuwalne skutki. W ocenie Sądu tylko kara w wymiarze określonym powyżej spełni względem oskarżonego cele zapobiegawcze i wychowawcze. Obecnie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia pozytywnej prognozy kryminologicznej wobec M.M. wskazać bowiem należy uprzednią wielokrotną karalność w tym za czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Pobyt w zakładzie karnym uzmysłowi oskarżonemu nieopłacalność przestępczych zachowań, a tym samym pozwoli uniknąć w przyszłości skutków prowadzenia pojazdów znajdując się w stanie nietrzeźwym. Orzeczona kara w wymiarze 1 roku i 4 miesięcy nie wyklucza wykonywania tej kary w systemie dozoru elektronicznego zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w tym zakresie.

Sąd orzekł również na podstawie art. 42 § 3 kk dożywotnio zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym nie znajdując żadnego wyjątkowego wypadku uzasadnionego szczególnymi okolicznościami, by odstąpić od tego rozstrzygnięcia. W ocenie sądu powyższy sposób ukształtowania sankcji karnej odpowiada stopniowi zawinienia i społecznej szkodliwości czynu, będzie stanowił dla oskarżonego dostateczną dolegliwość i w konsekwencji zrealizuje cele w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej.

Na podstawie art. 43a§2 kk zasądzono od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10.000 złotych, tytułem świadczenia pieniężnego, co stanowi konsekwencję uznania oskarżonego za winnego czynu z art. 178a§ 1 i 4 kk. Przy czym minimalna wysokość tego świadczenia to właśnie 10.000 zł. Oskarżony był wielokrotnie karany w tym za czyn z art. 178 a § 1 kk a uiszczenie tego świadczenia ma stanowić dla oskarżonego dodatkową dolegliwość będącą konsekwencją popełnionego czynu.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

O kosztach sądowych w sprawie orzeczono w oparciu o art. 626§1 kpk w zw. z art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłatach w sprawach karnych uznając, iż uiszczenie przez oskarżonego kosztów sądowych i opłaty nie będzie zbyt uciążliwe ze względu na jego sytuację majątkową i stałe źródło dochodów.

6.  1Podpis