Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 3/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kurczewska

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2021 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku A. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

na skutek apelacji organu rentowego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 9 grudnia 2020 r. sygn. akt X U 835/20

oddala apelację

SSO Magdalena Lisowska