Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 817/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie: SO Mariola Szczepańska

SO Witold Ławnicki

Protokolant: sekr.sąd. Malwina Kosak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2021 roku w Łodzi

sprawy z powództwa (...)Spółki Jawnej z siedzibą w K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w W.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 26 lutego 2020 roku, sygn. akt XII GC 930/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...)Spółki Jawnej z siedzibą w K. na rzecz(...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w W. kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Katarzyna Kamińska-Krawczyk Witold Ławnicki Mariola Szczepańska