Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 282/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Sławomir Gosławski

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Marcina Domaradzkiego

po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2021 r.

sprawy K. R., syna R. i M. z domu Ś., urodzonego (...) w R.

oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 15 marca 2021 r. sygn. akt II K 535/20

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a. w miejsce przypisanego w punkcie 1 oskarżonemu czynu, K. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę 4 ( czterech ) miesięcy pozbawienia wolności;

b. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 2 ( dwóch ) lat;

c. na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. na piśmie o przebiegu okresu próby co 6 ( sześć ) miesięcy;

d. na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka w stosunku do oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym na okres 4 ( czterech ) lat;

e. na podstawie art. 43a § 2 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 5000 ( pięciu ) tysięcy złotych;

f. na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 7 sierpnia 2020 roku;

2. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 120 ( sto dwadzieścia ) złotych opłaty za obie instancje oraz 306, 01 ( trzysta sześć 1/100) złotych tytułem zwrotu wydatków za postępowanie przed sądem I instancji;

3. zwalnia oskarżonego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.