Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 304/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Sławomir Gosławski

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Waldemara Szymańskiego

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2021 r.

sprawy A. K., syna A. i Z. z domu D., urodzonego (...) w Ś.

oskarżonego o czyn z art. 178a § 4 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 1 marca 2021 r. sygn. akt II K 738/20

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że orzeczone w punkcie 3 świadczenie pieniężne obniża do 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zwalnia oskarżonego od opłaty za drugą instancję i zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.