Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 192/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Natalia Dąbrowska

Protokolant: st. sekr. sąd. Natalia Kempa

przy udziale Prokuratora Rejonowego w Wąbrzeźnie Janusza Biewalda

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 roku, 22 stycznia 2021 roku, 12 lutego 2021 roku

na rozprawie

sprawy :

1.  A. K. (1) , syna R. i L. z domu K., urodzonego (...) w G.-D.

oskarżonego o to, że:

w dniu 10 czerwca 2020 roku przy ul. (...) w W. działając wspólnie i w porozumieniu z S. G., dokonał rozboju na osobie J. C. w ten sposób, że uderzali go rękoma po głowie oraz kopali w klatkę piersiową i głowę, czym doprowadzili go do stanu bezbronności i nieprzytomności, w wyniku czego upadł na ziemię, po czym S. G. wykręcał mu prawą dłoń, a następnie zabrał zegarek marki P. o wartości 200 zł oraz pieniądze w kwocie 100 zł, powodując zarazem u niego obrażenia w postaci urazu nosa i złamania V palca ręki prawej, stanowiących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni, przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc skazanym wyrokami Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2011 roku (sygn. akt II K253/11) za przestępstwa z art. 278 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 28 listopada 2014 roku do 28 listopada 2015 roku oraz z dnia 11 sierpnia 2011 roku (sygn. akt II K 141/11) za przestępstwa z art. 278 § 1 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 28 listopada 2015 roku do 22 września 2016 roku,

tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

2.  S. G., syna J. i A. z domu G., urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że:

w dniu 10 czerwca 2020 roku przy ul. (...) w W. działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1) dokonał rozboju na osobie J. C. w ten sposób, że uderzali go rękoma po głowie oraz kopali w klatkę piersiową i głowę, czym doprowadzili go do stanu bezbronności i nieprzytomności w wyniku czego upadł na ziemię, po czym wykręcał mu prawą dłoń, a następnie zabrał zegarek marki P. o wartości 200 zł oraz pieniądze w kwocie 100 zł, powodując zarazem u niego obrażenia w postaci urazu nosa i złamania V palca ręki prawej, stanowiących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni

tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

orzeka:

I.  oskarżonego A. K. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu, to jest przestępstwa z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, i za to w myśl art. 11 § 3 kk, i na podstawie art. 280 § 1 kk wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego S. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu, to jest przestępstwa z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, i za to w myśl art. 11 § 3 kk, i na podstawie art. 280 § 1 kk wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka solidarnie od oskarżonych A. K. (1) i S. G. na rzecz pokrzywdzonego J. C. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę kwotę 5.000 (pięciu tysięcy) złotych;

IV.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonego S. G. na rzecz pokrzywdzonego J. C. tytułem naprawienia szkody kwotę 300 (trzystu) złotych

V.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu A. K. (1) na poczet wymierzonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 17.06.2020 roku godz. 13:40, przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równoważny jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu S. G. na poczet wymierzonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 02.07.2020 roku, godz. 09:25 do 15.02.2021 roku, godz. 09:25 oraz od dnia 17.02.2021 roku, godz. 09:25 przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równoważny jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

VII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. K. (2) kwotę 1092,24 zł (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dwa złote i 24/100), w tym podatek VAT, tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu sprawowanej na rzecz A. K. (1);

VIII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. I. kwotę 369 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć) złotych, w tym podatek VAT, tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu sprawowanej na rzecz S. G. w postępowaniu przygotowawczym;

IX.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. G. kwotę 723,24 zł (siedemset dwadzieścia trzy złote i 24/100), w tym podatek VAT, tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu sprawowanej na rzecz S. G. przed sądem;

X.  zwalania oskarżonych w całości od ponoszenia kosztów sądowych, a wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.