Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 205/21 upr

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2021 r. w Nowym Sączu

sprawy z powództwa D. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w B.

przeciwko G. G.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  kosztami procesu obciąża stronę powodową.

Z:/

1.  odnotować wyrok zaoczny,

2.  odpis wyroku przesłać stronie powodowej oraz pozwanej z pouczeniem,

3.  kal. 14 dni.

Dnia 30 marca 2021 roku