Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 102/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 sierpnia 2020 roku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Maciej Ociesa

Protokolant starszy protokolant sądowy K. G.

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2020 roku w Lublinie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie

I.  zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na rzecz powoda M. K. kwotę 8.589 (osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) złotych z odsetkami: a) od kwoty 8.439 (osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) złotych - ustawowymi od dnia 10 kwietnia do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty oraz b) od kwoty 150 (sto pięćdziesiąt) złotych - ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na rzecz powoda M. K. kwotę 1.840,19 zł (tysiąc osiemset czterdzieści złotych dziewiętnaście groszy) tytułem kosztów procesu;

IV.  zwraca na rzecz powoda M. K. ze Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem niewykorzystanej zaliczki na poczet wydatków zaksięgowanej pod poz. 500016305134;

V.  obciąża na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozwanego (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w L. kwotą 747,01 zł (siedemset czterdzieści siedem złotych jeden grosz) i powoda M. K. kwotą 260,96 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.