Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1049/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Agnieszka Olejniczak- Kosiara

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agnieszka Kurczewska

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2021 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku A. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o wysokość kapitału początkowego

w związku z odwołaniem A. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. z dnia 25 lutego 2020 roku, znak (...)-2016

oddala odwołanie.