Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1321/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodnicząca: SSR Marta Przybylska

Protokolant: stażysta Patrycja Kokot

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu dnia 21.06.2021 r.

sprawy T. O.

syna R. i B. zd. H.

ur. (...) w K.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19 czerwca 1991r. w sprawie o sygn. akt II K 548/91 za przestępstwo z art. 12 § 1 kk/61 w zw. z art. 203 § 2 kk/69, art. 36 § 1 kk/69 na karę 600000 zł grzywny; dnia 04.02.1992r. wykonano karę grzywny,

II.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 30 grudnia 1992r. w sprawie o sygn. akt II K 1274/92 za przestępstwo z art. 199 § 2 kk/69 na karę 1500000 zł grzywny; kara została wykonana,

III.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 28 lutego 1995r. w sprawie o sygn. akt II K 1268/94 za przestępstwo z art. 208 kk/69 na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz 100 zł kary grzywny; kara została wykonana,

IV.  Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu z dnia 02 października 1995r. w sprawie o sygn. akt III K 94/95 za przestępstwo z art. 210 § 1 kk i inne na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i 200 zł grzywny oraz 20 zł nawiązki; kara została wykonana,

V.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 31 marca 2000r. w sprawie o sygn. akt II K 1187/99 za przestępstwa z art. 283 kk w zw. z art. 11 § 3 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny 20 stawek po 20 zł, kara została wykonana,

VI.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie o sygn. akt II K 688/00 za przestępstwa z art. 157 § 2 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

VII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 31 października 2003r. w sprawie o sygn. akt VII K 179/03 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

VIII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 23 października 2003r. w sprawie o sygn. akt II K 2009/02 za przestępstwa z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godz.; kara została wykonana,

IX.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 31 marca 2004r. w sprawie o sygn. akt II K 267/03 za przestępstwa z art. 286 § 1 kk na karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 stawek po 10 zł grzywny; kara została wykonana,,

X.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 31 maja 2004r. w sprawie o sygn. akt VII K 197/03 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XI.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29 października 2004r. w sprawie o sygn. akt VII K 211/04 za przestępstwa z art. 278 § 3 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie o sygn. akt VII K 418/03 za przestępstwa z art. 288 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 2 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz 20 stawek po 10 zł grzywny; kara została wykonana,

XIII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 22 marca 2005r. w sprawie o sygn. akt VII K 13/04 za przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 64 § 2 kk oraz z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XIV.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 05 lipca 2005r. w sprawie o sygn. akt II K 90/04 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XV.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 23 marca 2006r. w sprawie o sygn. akt VII K 53/05 za przestępstwa z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XVI.  Sądu Rejonowego w Kaliszu – wyrokiem łącznym z dnia 25 maja 2009r. w sprawie o sygn. akt II K 13/09 na kary łączne 4 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności; kary zostały wykonane,

XVII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie o sygn. akt VII K 466/12 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej wykonaniem na okres próby 4 lat, naprawienie szkody w kwocie 300 zł; kara została wykonana,

XVIII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 03 lipca 2014r. w sprawie o sygn. akt VII K 340/14 za przestępstwa z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, naprawienie szkody w kwocie 2277,80 zł; kara została wykonana,

XIX.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 11 marca 2016r. w sprawie o sygn. akt VII K 227/15 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XX.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie o sygn. akt VII K 54/17 za przestępstwa z art. 284 § 3 kk w zw. z art. 63 § 1 kk na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana,

XXI.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 11 października 2018r. w sprawie o sygn. akt II K 165/18 za przestępstwa z art. 279 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę łączną 1 roku pozbawienia i 4 miesięcy pozbawienia wolności i naprawienie szkody; kara została wykonana,

XXII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie o sygn. akt II K 464/18 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz naprawienie szkody, kara została wprowadza do wykonania w dniu 01.07.2020r.,

XXIII.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 04 marca 2019r. w sprawie o sygn. akt II K 720/18 za przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności,

XXIV.  Sądu Rejonowego w Kaliszu – wyrokiem łącznym z dnia 03 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt II K 226/19 na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności,

XXV.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt II K 584/19 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

1.  na podstawie art. 575 § 1 kpk rozwiązuje orzeczenie o karze łącznej zawarte w wyroku łącznym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie II K 226/19,

2.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. i w zw. z art. 81 pkt. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 łączy kary orzeczone wobec T. O. wyrokami opisanymi w punktach XXII (II K 464/18) i XXIII (II K 720/18), XV (II K 584/19) i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej w pkt. I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 226/19 od dnia 01.07.2020r. godz. 20:50,

4.  ustala, iż w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu,

5.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie umarza postępowanie,

6.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. T. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych podwyższoną o należny podatek VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu,

7.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

SSR Marta Przybylska