Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1388/19

7.WYROK

8.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2021r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Zawiślak

Protokolant: st. sekr. sądowy Sylwia Karkoszka

po rozpoznaniu w dniu 5.05.2021r.

sprawy przeciwko:

T. D. synowi M. i S. zd. K. , ur. (...) w G.

oskarżonemu o to, że:

w dniu 19 września 2019r. w miejscowości G., powiat (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. I pomiar 0,78 mg/l , II pomiar – 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował motorowerem marki T. o nr rej. (...) w strefie ruchu lądowego, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19 kwietnia 2017 roku, w sprawie sygn.. akt II K 70/17 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 lat, z wyłączeniem pojazdów kat. CE, wynikającego z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 70/17

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk

1.  uznaje oskarżonego T. D. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej wypełniającego znamiona przestępstwa z art. 178a § 4 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk przy zastosowaniu art. 37a §1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

2.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego tytułem środka karnego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wszelkich kategorii dożywotnio,

3.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000,00 /dziesięć tysięcy/ złotych,

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów sądowych.

sędzia Anna Zawiślak

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1388/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

T. D.

w dniu 19 września 2019r. w miejscowości G., powiat (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. I pomiar 0,78 mg/l , II pomiar – 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował motorowerem marki T. o nr rej. (...) w strefie ruchu lądowego, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19 kwietnia 2017 roku, w sprawie sygn.. akt II K 70/17 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 lat, z wyłączeniem pojazdów kat. CE, wynikającego z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 70/17

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 19 września 2019r. w miejscowości G. oskarżony T. D. kierował po drodze publicznej motorowerem marki T. o nr rej. (...). Został zatrzymany do kontroli drogowej, przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało przy I pomiarze 0,78 mg/l , przy II pomiarze – 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Protokół badania stanu trzeźwości,

świadectwo wzorcowania,

pismo Starostwa Powiatowego,

wyjaśnienia oskarżonego

2,3,

4-6

11

21,66

W dniu zdarzenia oskarżonego obowiązywał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 lat, z wyłączeniem pojazdów kat. CE orzeczony wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 70/17. Zakaz ten miał obowiązywać do dnia 2 stycznia 2020r. W toku postępowania doszło do zatarcia skazania.

Innymi wyrokami oskarżony nie został skazany. Oskarżony jest rolnikiem, pracuje zawodowo na stanowisku pracownik magazynu. Uzyskuje dochody w wysokości 2000 zł, kontynuuje naukę- obecnie zdaje maturę.

Dane o karalności ,

wyjaśnienia oskarżonego

12,65,

66

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane

za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z

pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskażonego są logiczne, pokrywają się z dołączonymi do akt sprawy dokumentami

Dokumenty dołączone do akt sprawy, za wyjątkiem karty karnej

Sąd uznał je za wiarygodne albowiem zostały one wystawione przez uprawnione podmioty, w ramach przysługujących im kompetencji. Nie były podważane w toku postępowania, sąd nie dopatrzył się podstaw by kwestionować ich zgodność z prawem z urzędu.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Karta karna

W toku postępowania w ocenie sądu doszło do zatarcia skazania. T. D. był uprzednio karany jedynie wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19 kwietnia 2017r. na karę grzywny, orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, na poczet którego zaliczono okres od dnia 2 stycznia 2017. Wymierzono także świadczenie pieniężne. Karę grzywny oskarżony wykonał 18.05.2017r, świadczenie pieniężne natomiast w dniu 30 lipca 2018r.. Okres zakazu prowadzenia pojazdów upłynął w dniu 2 stycznia 2020r. Zgodnie z art. 107 § 1 i nast. kk zatarcie skazania na karę grzywny następuje z upływem roku od dnia zapłaty kary. Nie może to jednak nastąpić przed wykonaniem środka karnego. Uznać więc należy, iż obecnie doszło z mocy prawa do zatarcia skazania wobec w/w.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że oskarżony swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa z art. 178a § 4 kk.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem powszechnym , co oznacza , że może być popełnione przez każdy podmiot zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej, przy czym w przypadku art. 178a § 4 kk krąg podmiotowy sprawców przestępstw ogranicza się do enumeratywnie wymienionych tam osób, w tym osób, które wcześniej były już prawomocnie skazane za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo tez dopuszczają się czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Mimo, iż w chwili wyrokowania doszło do zatarcia skazania za czyn z art. 178a § 1 kk, za który oskarżony był uprzednio skazany- to sąd kierując się wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie V KK 364/18- uznał winę i sprawstwo oskarżonego za czyn z art. 178a § 4kk. Zgodnie bowiem z cytowanym orzeczeniem nie stanowi przeszkody do przyjęcia odpowiedzialności za czyn z art. 178a § 4 kk zatarcie w dacie wyrokowania skazania za przestępstwo, którego częścią było orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów jeżeli będący przedmiotem osądu czyn został popełniony w okresie obowiązywania zakazu. W dniu popełnienia przestępstwa – tj 19 września 2019r oskarżonego obowiązywał jeszcze orzeczony wyrokiem w sprawie II K 70/17 zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wobec czego- mimo zatarcia skazania w toku postępowania – zasadnym jest przyjęcie omawianej kwalifikacji.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i

7.środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. D.

1

2

3

1

Oskarżony dokonał czynu umyślnie z zamiarem bezpośrednim.

Czynem swoim godził w dobro jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji.

Jako okoliczność łagodzącą sąd potraktował przyznanie się do winy przez oskarżonego oraz jego dotychczasową niekaralność. Jako okoliczność obciążającą Sąd potraktował nagminność tego typu przestępstw na terenie całego kraju, której sprawca, jako osoba dorosła powinien mieć świadomość. Oskarżony posiada stałe dochody co czyni realnym przekonanie, iż ureguluje on nałożoną karę grzywny. W świetle dotychczasowej niekaralności oskarżonego, jego postawy w toku postępowania brak jest podstaw do uznania, iż celowym jest surowsze karanie w/w. Sąd wymierzając karę kierował się dyrektywami wymiaru kary wskazanymi w art. 53 kk – mając na uwadze cele wychowawcze i zapobiegawcze a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

W oparciu o treść art. 42 § 3 kk orzeczono wobec oskarżonego obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W ocenie sądu nie zachodzi żadna szczególna okoliczność przemawiająca za skróceniem omawianego okresu.

Również obligatoryjne było orzeczenie względem oskarżonego w trybie art. 43a § 2 kk świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 10.000 zł.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Ponieważ oskarżony posiada stałe dochody- brak było podstaw do zwolnienia go od kosztów sądowych. Na koszty w niniejszej sprawie złożyły się: opłata za skazanie, ryczałt za doręczenia pism w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz opłata z ustalenie stanu trzeźwości.

6.  Podpis