Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1515/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 maja 2021 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Urbańska - Czarnasiak

Protokolant : sekr. sądowy Daria Włodarska

w obecności /-/

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2021r.

sprawy karnej:

K. M.

syna J. i S. zd. G.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 lutego 2020 roku w miejscowości B. N., gm. Ż. kierował samochodem osobowym marki D. (...) o nr rej. (...) po drodze publicznej w strefie ruchu lądowego pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13 marca 2018 roku za sygn.. akt. II K 1311/17 na okres 3 (trzech) lat, nie stosując się jednocześnie przy tym do wydanej decyzji nr (...).5430.3.64.2018.MP z dnia 10 maja 2018 roku Prezydenta Miasta K. dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B

- tj. o czyn z art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk

1.  oskarżonego K. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej wypełniającego znamiona przestępstwa z art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk przy zastosowaniu art. 37a kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 15,00 /piętnaście/ złotych,

2.  na podstawie art. 42 § 1a kk orzeka wobec oskarżonego tytułem środka karnego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wszelkich kategorii w strefie ruchu lądowego na okres 2 /dwóch/ lat,

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii (...) r. pr. W. P. kwotę 600,00 /sześćset 00/100/ złotych podwyższoną o należny podatek VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,

4.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 586,32 /pięćset osiemdziesiąt sześć 32/100/ złotych tytułem kosztów sądowych.

sędzia Joanna Urbańska –Czarnasiak

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1515/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. M.

w dniu 22 lutego 2020 roku w miejscowości B. N., gm. Ż. kierował samochodem osobowym marki D. (...) o nr rej. (...) po drodze publicznej w strefie ruchu lądowego pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13 marca 2018 roku za sygn.. akt. II K 1311/17 na okres 3 (trzech) lat, nie stosując się jednocześnie przy tym do wydanej decyzji nr (...).5430.3.64.2018.MP z dnia 10 maja 2018 roku Prezydenta Miasta K. dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B

- tj. o czyn z art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt II K 1311/17 oskarżony K. M. został skazany za przestępstwo z art. 178a § 1 kk i wymierzono mu karę grzywny. W pkt. 2 wyroku sąd orzekł tytułem środka karnego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 lat. Na poczet tego zakazu sąd zaliczył oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 1 listopada 2017r.. Wyrok uprawomocnił się w dniu 21.03.2018r., niemniej jednak zakaz – z uwagi na dokonane w wyroku zaliczenie – rozpoczął swój bieg od dnia 1 listopada 2017r..

2. Decyzją nr nr (...).5430.3.64.2018.MP z dnia 10 maja 2018 roku Prezydenta Miasta K. cofnął K. M. uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B, z uwagi na wydany wyrok w sprawie II K 1311/17. W dniu 16.05.2018r. oskarżony osobiście odebrał decyzję o cofnięciu uprawnień.

3. W dniu 22 lutego 2020 roku w miejscowości B. N., gm. Ż. oskarżony K. M. kierował samochodem osobowym marki D. (...) o nr rej. (...) po drodze publicznej w strefie ruchu lądowego, pomimo orzeczonego zakazu. Około godziny 08:40 zatrzymali go funkcjonariusze, którzy ustalili, że posiada on decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B na okres od 01.11.2017r. do 01.11.2020r. wydany przez SR w Kaliszu w sprawie II K 1311/17. Samochód zabezpieczyła osoba wskazana przez oskarżonego.

4. Oskarżony K. M. ma 38 lata. Jest synem J. i S. z.d. G.. Posiada wykształcenie zawodowe, z zawodu jest blacharzem samochodowym. Jest kawalerem, posiadającym na swoim utrzymaniu konkubinę i dwoje dzieci. Pracujący w firmie (...) jak pracownik fizyczny uzyskując dochód w kwocie 1900,- zł netto miesięcznie. Nie posiada majątku. Uprzednio karany. Uzależniony od alkoholu, z organicznymi zaburzeniami osobowości. W chwili czynu zdolny do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Wyrokiem nakazowym z dnia 29.07.2020r. K. M. został skazany za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 28 kwietnia 2020r.

odpis wyroku SR w Kaliszu

pismo Prezydenta Miasta K.

decyzje

informacja o wpisach w ewidencji kierowców

notatka urzędowa,

wyjaśnienia oskarżonego

oświadczenie

wydruk z bazy (...)

dane osobo- poznawcze oskarżonego

dane o karalności

opinia sądowo – psychiatryczna

odpis wyroku nakazowego

k. 4

k. 6

k. 7- 14,

k. 17- 18

k. 1

k. 28-29,

k. 2,

k. 17-18

k. 28-28v, 36-36v k.23-24,94-95,

k. 80-83,

k. 136

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia oskarżonego

opinia

dowód z dokumentów

Oskarżony K. M. w toku postępowania przygotowawczego przesłuchiwany dwukrotnie po raz pierwszy przyznał się do zarzucanego czynu wyjaśniając, że faktycznie w dniu 22 lutego 2020r. kierował pojazdem marki D. (...) o nr rej. (...) w miejscowości B. N.. Wskazał przy tym, że był świadomy tego, iż posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat wydany zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu. Podał, że w roku 2017 prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości i dlatego dostał zakaz prowadzenia pojazdów, który był liczony od 01 listopada 2017r., a kończy się 01 listopada 2020r. Wiedział, że nie może prowadzić samochodu ale w tym dniu musiał jechać do skupu złomu, a nie miał nikogo kto mógłby mu pomóc. Gdy przejeżdżał przez miejscowość B. N. został zatrzymany przez patroli policji. Był wtedy trzeźwy i bardzo żałuje swojego postępowania. Składając wyjaśnienia po raz drugi podał, że nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu ponieważ przyznał się do zarzutu, który został mu odczytany po raz pierwszy i przedstawiona mu wtedy została kara na którą się zgodził. Przed sądem oskarżony się nie stawił i nie złożył wyjaśnień.

Sąd uznał za wiarygodne jedynie wyjaśnienia oskarżonego złożone po raz pierwszy w postępowaniu przygotowawczym. Wobec zebranego materiału dowodowego i tych pierwszych wyjaśnień oskarżonego (spójnych z pozostałym materiałem dowodowym) jako zupełnie niewiarygodne jawią się drugie wyjaśnienia oskarżonego, w których nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Istotnym jest, że oskarżony wskazał wtedy, że podtrzymuje to, iż przyznał się do tego czynu po raz pierwszy podając, że wtedy została mu przedstawiona kara na którą on się zgodził.

Za wiarygodne należało uznać także zaliczone w poczet materiału dowodowego dokumenty albowiem zostały one sporządzone przez uprawnione organy w ramach przysługujących im kompetencji, w sposób rzetelny i fachowy. Ich prawdziwość i autentyczność nie wzbudziła w ocenie sądu wątpliwości. Przymiot wiarygodności sąd przyznał również opinii biegłych psychiatrów, którzy sporządzili rzetelną opinię w niniejszym postępowaniu, w której uznali, że w chwili czynu oskarżony nie miał zniesionej poczytalności.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

wyjaśnienia oskarżonego

j.w

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

K. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwa z art. 244 kk dopuszcza się ten, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany. Występek określony w art. 244 k.k. jest występkiem umyślnym, który może być popełniony tak z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. "Ponieważ przestępstwo z art. 244 k.k. może być popełnione jedynie z winy umyślnej, do jego przypisania konieczne jest ustalenie, że sprawca, nie stosując się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów, miał świadomość jego prawomocności, od której, w myśl art. 43 § 2 k.k., ów zakaz obowiązuje" (wyrok SN z 11 marca 2004 r., III KK 341/03, Prok. i Pr. 2004, nr 10, poz. 3). Potwierdzeniem tej linii w orzecznictwie jest pogląd prezentowany przez Sąd Najwyższy w motywach wyroku z dnia 17 stycznia 2003 r. WA 75/03 (OSNKW 2003, z. 5-6, poz. 44)... "podnieść należy, że art. 244 k.k. penalizuje zachowanie polegające na nieprzestrzeganiu przez skazanego orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności lub prowadzenia pojazdu albo niewykonaniu zarządzenia sądu o ogłoszenia orzeczenia w sposób w nim przewidziany, które mogą zaistnieć jedynie w sferze winy umyślnej w postaci zamiaru bezpośredniego bądź ewentualnego". Podkreślenia wymaga fakt, iż dla obu postaci zamiaru bezpośredniego wspólny jest element świadomości istnienia orzeczonego sądownie zakazu określonego zachowania. Również z punktu widzenia przypisania działania z zamiarem ewentualnym konieczne jest przecież wypełnienie wymogu przewidywania możliwości popełnienia czynu zabronionego.

Artykuł 180a k.k. penalizuje natomiast czyn polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Osoba, która popełnia ten czyn podlega on karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wskazać należy, iż pojęcia: „prowadzenie”, „pojazd mechaniczny”, „droga publiczna”, „strefa zamieszkania” i „strefa ruchu” nie są definiowane w Kodeksie karnym, lecz w ustawach szczególnych, w tym zwłaszcza w przepisach ustawy z 20 czerwca 1997 rokuPrawo o ruchu drogowym” /Dz. U. z 1997 roku Nr 98, poz. 602 z późn. zm./. Prowadzenie pojazdu oznacza nic innego, jak kierowanie nim, czyli zespół ruchów mający ścisły wpływ na poruszanie się pojazdu. Z kolei pojazd mechaniczny to wyposażony w silnik środek transportu przeznaczony do poruszania się po drogach albo do tego przystosowany. Drogi publiczne to z mocy ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych: drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie lub krajowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe. (…) zamieszkania, to z mocy ustawy P.o.r.d. specjalnie oznaczona strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. (…) ruchu to z mocy ustawy P.o.r.d. specjalnie oznaczony obszar na drodze wewnętrznej, w którym obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. Należy podkreślić, że sprawcą tego przestępstwa może być wyłącznie osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a której te uprawnienia zostały cofnięte przez uprawniony organ administracji publicznej. Innymi słowy, nie popełnia przestępstwa z art. 180a k.k. osoba, która nigdy nie nabyła uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Organami właściwymi do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień są:

starosta, dowódca jednostki wojskowej, albo marszałek województwa. Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w następujących przypadkach:

- stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

- utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;

- niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami;

- ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o kierujących pojazdami;

- popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

- orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 uokp oraz art. 182 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami również w przypadku orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Prowadzenie pojazdu objętego zakazem w okresie jego obowiązywania nadal pozostaje przestępstwem określonym wyłącznie w art. 244 kk. Jednakże prowadzenie pojazdu po upływie zakazu, ale bez formalnego odzyskania uprawnienia, przeradza się w przestępstwo z art. 180a k.k. Należy wskazać, że przestępstwo z art. 180a k.k. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień można popełnić jedynie z winy umyślnej w postaci zamiaru bezpośredniego, jak i ewentualnego. Oznacza to, że sprawca przestępstwa musi mieć świadomość, że została wydana wobec niego decyzja o cofnięciu uprawnień. Dla bytu tego przestępstwa nie ma znaczenia powód wydania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Zatem osoba, która nie miała wiedzy co do wydania wobec niej decyzji cofającej uprawnienia nie może popełnić przestępstwa z art. 180a k.k. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. w przypadku przesłania decyzji starosty na zły adres i co za tym idzie realna niemożność zapoznania się z jej treścią przez osobę, której dotyczy. Do przyjęcia umyślności działania sprawcy popełniającego przestępstwo z art. 180 a k.k. wystarczająca jest świadomość istnienia uprzednio wydanej decyzji i nie stosowania się do niej. To właśnie zawarte w opisie czynu przypisanego oskarżonemu znamię czasownikowe „prowadzi” oraz „nie stosuje się” w pełni określa umyślność tego zachowania (oskarżony chciał i popełnił czyn zabroniony). Nadto sam oskarżony musi mieć świadomość wydania wobec niego decyzji cofającej uprawnienia, lecz pomimo tego decyduje się kierować samochodem.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. M.

pkt. 1

pkt. 2

Oskarżony K. M. swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe dyspozycje przestępstwa z art. 244 k.k, jak również występku z art. 180a kk., ponieważ w dniu 22 lutego 2020 roku w miejscowości B. N., gm. Ż. kierował samochodem osobowym marki D. (...) o nr rej. (...) po drodze publicznej w strefie ruchu lądowego pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13 marca 2018 roku za sygn.. akt. II K 1311/17 na okres 3 (trzech) lat, nie stosując się jednocześnie przy tym do wydanej decyzji nr (...).5430.3.64.2018.MP z dnia 10 maja 2018 roku Prezydenta Miasta K. dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B.

Oskarżony, jako dorosły mężczyzna, miał pełną świadomość, iż nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a mimo to wsiadł za kierownicę takiego pojazdu i jechał nim na drodze publicznej. Analiza dowodów zebranych w sprawie wskazuje, iż oskarżony działał umyślnie z zamiarem ewentualnym, gdyż zdając sobie sprawę, że posiada orzeczony przez sąd zakaz kierowania samochodami po drodze publicznej, jak i decyzję o cofnięciu uprawnień ( którą sam osobiście odebrał) i wobec tego nie może prowadzić samochodu po drodze publicznej, przewidywał możliwość popełnienia przestępstwa i godził się na to.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, będący przedmiotem analizy i oceny sądu, pozwala na przypisanie oskarżonemu winy, gdyż w czasie swojego bezprawnego i karalnego zachowania, mając możliwość podjęcia decyzji zgodnej z wymogami prawa, nie dał posłuchu normie prawnej. Tłumaczenie oskarżonego, iż musiał jechać do skupu, nie stanowi podstawy do uznania, że oskarżony nie dopuścił się przestępstwa.

Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego należy ocenić jako znaczny. Zgodnie z art. 115 § 2 kk , przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu w przedmiotowej sprawie sąd wziął pod uwagę elementy przedmiotowe i podmiotowe uznając, iż jest on znaczny. Przemawia za tym opisana wyżej postawa oskarżonego oraz stopień i rodzaj naruszonego dobra jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji. Sam fakt prowadzenia samochodu przez osobę, która nie ma do tego uprawnień stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. Zwrócić w tym miejscu należy uwagę na fakt, iż po zatrzymaniu w dniu 22 lutego 2020r. oskarżony po raz kolejny wsiadł za kierownicę swojego samochodu w dniu 28 kwietnia 2020r., co świadczy o jego stosunku do orzeczonego zakazu i wydanej decyzji.

Jako okoliczność obciążającą sąd potraktował oskarżonemu nagminność tego typu przestępstw i to w skali ogólnokrajowej. Jako okoliczność łagodzącą sąd uwzględnił przyznanie się oskarżonego do winy podczas pierwszego przesłuchania.

Biorąc pod uwagę te okoliczności, a z drugiej strony właściwości osobiste oskarżonego sąd doszedł do przekonania, że dla osiągnięcia celów postępowania karnego wystarczające będzie wymierzenie wobec K. M. kary grzywny. Kierując się dyrektywami wymiaru kary określonymi w art. 53 k. k., uwzględniając stopień winy i społecznej szkodliwości czynu, sąd na podstawie 244 k.k. w zw. z art. 11 § 3 kk przy uwzględnieniu treści przepisu art. 37a kk wymierzył oskarżonemu karę kary grzywny w wymiarze 100 stawek po 15 złotych. W ocenie sądu orzeczenie takiej kary jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary. W ocenie sądu wymierzona oskarżonemu kara w pełni zrealizuje wobec oskarżonego funkcję wychowawczą i represyjną, a jednocześnie stanowić będzie wystarczające ostrzeżenie na przyszłość.

Z uwagi na fakt, iż oskarżony dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, prowadząc pojazd mechaniczny mimo zakazu sądu i wydania decyzji o cofnięciu uprawnień sąd na podstawie art. 42 § 1a k.k. orzekł w stosunku do K. M. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 2 lat.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

pkt. 3 i 4

Na podstawie art. 624 § 1 kpk, uwzględniając sytuację rodzinną i finansową oskarżonego, sąd zasadził od oskarżonego na rzecz Skarbu P. tytułem kosztów sądowych kwotę 586,32 zł uznając, iż jest to kwota, którą oskarżony jest w stanie uiścić, chociażby w ratach. Na koszty te składają się koszty postępowania przygotowawczego oraz opłata związana z doręczeniami, opłata od wymierzonej kary i koszty sporządzonej opinii przez biegłych psychiatrów (366,32 zł). Jednocześnie sąd zasądził na rzecz ustanowionego obrońcy z urzędu koszty związane z reprezentowaniem oskarżonego przed sądem w wysokości 600,00 zł podwyższone o należny podatek VAT.

1Podpis

sędzia Joanna Urbańska –Czarnasiak