Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 1235/21

WYROK NAKAZOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10.06.2021 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Lucyna Brzoskowska

bez udziału stron

po rozpoznaniu sprawy

P. P.

s. W. i J. z domu C.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

w dniu 24 lutego 2021 roku o godzinie 14:05 w miejscowości Ł. 123/1 wiedząc, ze jest podejrzany o chorobę (...)19 nie przestrzegał nakazu pozostania w miejscu zamieszkania w okresie od 15.02.2021 roku do 24.02.2021 roku

- tj. o czyn z art. 116 § 1 kw

ORZEKA:

I.  uznając, iż okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości na podstawie art. 93 § 1 i 2 kpw obwinionego P. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 116 §1 kw skazuje go na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) złotych;

II.  na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 121 § 1 kpw zwalnia obwinionego od kosztów postępowania i opłaty.