Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXVII Ca 549/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia SO Ada Sędrowska

Protokolant:

stażysta Sylwia Berkieta

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2021 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa S. K., O. K., V. K., A. K., M. K., J. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt I C 2615/20

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  oddala powództwa;

2.  zasądza od każdego z powodów na rzecz pozwanego kwoty po 47,83 zł (czterdzieści siedem 83/100 złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

II.  zasądza od każdego z powodów na rzecz pozwanego kwoty po 122,50 zł (sto

dwadzieścia dwa 50/100 złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania instancji odwoławczej.

Sędzia Ada Sędrowska