Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1733/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2021 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko M. F.

o zapłatę 5024,24 zł

I zasądza od pozwanej M. F. na rzecz powoda (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3500,00 zł ( trzy tysiące pięćset złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;

II w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III zasądza od pozwanej M. F. na rzecz powoda (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 1075,00 zł ( jeden tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 900,00 zł ( dziewięćset złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV koszty opinii biegłego sądowego orzeczone prawomocnym postanowieniem z dnia 30 listopada 2020 r. przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sędzia Lidia Grzelak