Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I Ns 178/21

ZARZĄDZENIE

Dnia 31 maja 2021 roku

Przewodniczący w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w C. (...)

Sędzia Sylwia Piasecka

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2021 roku w C. (...)

na posiedzeniu niejawnym

sprawy

z wniosku B. S.

z udziałem R. S., J. M., A. M. (1), S. M., Z. M., G. S., U. W., M. K., D. M.

o stwierdzenie nabycia spadku po A. M. (2) oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu

z a r z ą d z a:

zwrócić wniosek.

UZASADNIENIE

W. S. S., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadu po A. M. (2) oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu po spadkodawczyni. Od wniosku została uiszczona jedynie oplata sądowa w wysokości 100,00 złotych.

Zgodnie z treścią art. 95i § 3 i 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 roku poz. 164, z późn. zm. za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym notariusz oraz sąd pobierają opłatę, którą przekazują Krajowej Radzie Notarialnej. W przypadku wpisów dokonywanych przez sąd opłatę, o której mowa w § 3, uiszcza wnioskodawca wraz z wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie o wydanie orzeczenia podlegającego wpisowi do Rejestru Spadkowego. Do pisma, wraz z którym nie wniesiono opłaty, stosuje się odpowiednio przepis art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.).

W myśl § 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd z dnia 7 września 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1420) wysokość opłaty za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym wynosi 5 złotych.

Należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie wnioskodawca reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego.

Zgodnie zaś z treścią art. 130 2 § 1 kpc pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu.

Wobec powyższego sprawie nie można nadać dalszego biegu, w związku z czym na mocy art. 130 2 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. należało zarządzić jak w sentencji.