Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Cz 12/21

POSTANOWIENIE

Dnia 20 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska

sędzia Anna Lisowska

sędzia Jakub Błesiński

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2021r. w Piszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku E. S.

z udziałem K. S.

o podział majątku wspólnego

na skutek zażalenia uczestnika postępowania K. S. na postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu I Wydziału Cywilnego z dnia 23 marca 2021 roku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia, wydane w sprawie I Ns 280/20

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie