Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Cz 14/21

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Magdalena Łukaszewicz

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2021 roku na posiedzeniu niejawnym

zażalenia dłużnika G. S. z dnia 01.06.2021r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 10.02.2021r. wydane w sprawie I Co 164/20

w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ż.

prowadzonej przeciwko dłużnikom S. D. i G. S.

na skutek skargi dłużnika G. S. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku M. P. w sprawie Km 993/18 – postanowienie z dnia 09.04.2020r. w zakresie obciążenia dłużników opłatą egzekucyjną w kwocie 11 000 złotych

oraz wniosku dłużnika G. S. o obniżenie opłaty egzekucyjnej

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.