Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Cz 28/20

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jakub Błesiński

sędzia Anna Lisowska

sędzia Anna Gajewska

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2021 r. w Piszu na posiedzeniu niejawnym

zażalenia kuratora dłużnika P. F. na postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu, I Wydział Cywilny z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie sygn. akt I Co 148/16 w przedmiocie przysądzenia własności

w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piszu W. M. pod sygn. Km 1691/11

z wniosku wierzycieli J. D. (1), J. D. (2), T. P., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w G. Inspektoratu w G.,

z udziałem dłużników P. F., J. F.

egzekucja z nieruchomości kw. nr (...)

p o s t a n a w i a :

1. Oddalić zażalenie.

2. Odstąpić od obciążania dłużnika P. F. kosztami postępowania zażaleniowego na rzecz wierzycieli J. D. (1) i J. D. (2).