Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Cz 9/21

POSTANOWIENIE

Dnia 29 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Gajewska

sędzia Anna Lisowska

sędzia Jakub Błesiński

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2021r. w Piszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy skargi dłużnika P. B.

na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piszu M. M. w sprawie Km 1473/19 z dnia 19.11.2020r. – wezwanie do zapłaty należności w sprawie Km 1473/19

z udziałem wierzyciela (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W.

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu I Wydziału Cywilnego z dnia 22 stycznia 2021 roku w przedmiocie odrzucenia wniosku dłużnika P. B. o sporządzenie uzasadnienia postanowienia Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie sygn. akt I Co 202/20

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie