Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 86/20

POSTANOWIENIE

Dnia 30 kwietnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SA Magdalena Kostro-Wesołowska (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 kwietnia 2021 r.

w W.

sprawy M. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W.

o wznowienie postępowania

na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W.

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 25 listopada 2019 r. sygn. akt XIV U 1723/19

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie w sprawie.

Magdalena Kostro-Wesołowska

III AUa 86/20

UZASADNIENIE

Zaskarżoną przez odwołującą się M. R. decyzją z 14 czerwca 2019 r. organ rentowy odmówił wznowienia postępowania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. Sąd Okręgowy Warszawie wyrokiem z 25 listopada 2019 r. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że nakazał organowi rentowemu wznowienie postępowania w sprawie. Od wyroku Sądu Okręgowego apelację wniósł organ rentowy.

W dniu 20 stycznia 2021 r. organ rentowy z urzędu działając na podstawie art. 194j ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 53, ze zm., dalej jako ustawa emerytalna), dodanego art. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1222), w zw. z art. 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., wydał decyzję o ponownym ustaleniu wysokości emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej (z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego). Decyzją tą ustalono wysokość emerytury odwołującej się od podstawy wymiaru nie pomniejszonej o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur, tym samym zaspokajając żądanie odwołującej się. Zgodnie z art. 2 ust. 4 w zw. z art. 2 ust. 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury ubezpieczonych, urodzonych w 1953 r., którzy wcześniej pobierali emerytury wymienione w art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wszczęte przez organ rentowy w wyniku skargi o wznowienie postępowania umarza się z mocy prawa z dniem wydania przez organ rentowy decyzji zaspokajającej roszczenie w całości. W sprawie decyzja taka została wydana 20 stycznia 2021 r., o czym wyżej.

W myśl zaś art. 386 § 3 k.p.c., jeżeli pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd drugiej instancji uchyla wyrok oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 2 ust. 4 ustawy zmieniającej z dnia 19 czerwca 2020 r. uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie, co znalazło wyraz w sentencji.

Magdalena Kostro-Wesołowska