Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXIII Zs 1/21

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych

w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Anna Janas

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2021 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

z udziałem

zamawiającego: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W.

przystępującego po stronie zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w W.

odwołującego: (...) spółki akcyjnej w W.

na skutek skargi (...) spółki akcyjnej w W.

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 04 grudnia 2020 r., sygn. akt KIO 2972/20

postanawia:

odrzucić skargę.

Anna Janas