Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I 1 C 3334/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny:
Przewodniczący: sędzia Tadeusz Kotuk
Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2021 r. w G. sprawy z powództwa T. Ł. (1) przeciwko K. G.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda T. Ł. (1) na rzecz pozwanej K. G. kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty – tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I 1 C 3334/20

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W. Ł. w 2016 r. zamierzał zakupić dla siebie samochód używany. Zwrócił się do swojego ojca (T. Ł. (1)) o pożyczkę pieniężną na ten cel. Powiedział ojcu, że chce zakupić pojazd za około 15.000 zł, ojciec zgodzil się pożyczyć synowi na ten cel 5.000 euro. Waluta pożyczki była uwarunkowana tym, że T. Ł. (1) pracował jako marynarz i zarabiał w tej właśnie walucie. W. Ł. i T. Ł. (1) ustalili, że suma pożyczki zostanie przelana na konto bankowe partnerki W. K. G. (która posiadała wówczas rachunek walutowy, a nie posiadał takiegoż W. Ł.). Przelew został nadany 20 kwietnia 2016 r. Kilka dni po dokonaniu przelewu sumy pożyczki przez ojca, W. Ł. wraz z partnerką udali się do (...) oddziału banku (...) (placówka w G. R.). K. G. wypłaciła sumę pożyczki (w walucie euro) i wręczyła gotówkę W. Ł.. Ten następnie udał się do kantoru walut i wymienił euro na złotówki. Następnie skontaktował się ze sprzedawcą auta i je zakupił samochód (w dniu 27 kwietnia 2016 r.) za cenę 15.000 zł; ponadto z pożyczki sfinansował też koszty ubezpieczenia pojazdu i rejestracji.

Dowód: przelew, k. 10

zeznania W. Ł., k. 70-72

zezania K. G., k. 73

umowa sprzedaży samochodu, k. 77

dowód rejestracyjny, k. 78

Ocena dowodów

Zeznania W. Ł. i K. G. są wiarygodne, wewnętrznie spójne i logiczne. Nie stwierdza się istnienia wątpliwości co do ich prawdziwości, zarzutów takich nie sformułował nawet w mowie końcowej profesjonalny pełnomocnik powoda. Wersja podana przez w/w osoby jest dodatkowo potwierdzona i logicznie powiązana z wiarygodną dokumentacją w postaci umowy sprzedaży pojazdu, dowodem rejestracyjnym. Sam fakt, że na przelewie jest wskazany jako tytuł „pożyczka”, nie oznacza automatycznie, że adresat przelewu jest stroną umowy pożyczki, tę okoliczność można należycie wyjaśnić dopiero na podstawie całokształtu materiału dowodowego, a nie na jednostronnym oświadczeniu autora przelewu. Zresztą powód nie stawił się na przesłuchanie i tym samym uniemożliwił sądowi i stronom zasadnie pytań w tym zakresie.

Kwalifikacja prawna

Powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na brak legitymacji biernej. Pozwana nie była stroną umowy pożyczki. Stronami byli wyłącznie: T. Ł. (1) (pożyczkodawca) i jego syn (W. Ł., pożyczkobiorca). Stosunek prawny pomiędzy T. Ł. i W. Ł. (z jednej strony) a K. G. należy zakwalifikować jako nieodpłatną umowę o świadczenie usługi polegającej na przyjęciu kwoty pożyczki wyłącznie w celu jej wydania pożyczkodawcy, co zostało przez zleceniobiorczynię wykonane bez zastrzeżeń; był to więc rodzaj okazjonalnego pośrednictwa w przekazaniu pieniędzy. Potrzeba takiej usługi wynikała z tego, że T. Ł. pracował stale na morzu i nie mógł wręczyć synowi pożyczki bezpośrednio. Także przebieg niniejszego procesu dowodzi, że taki stan nie uległ zmianie i powód wciąż większą część życia spędza na statkach.

Sąd w niniejszym procesie nie oceniał i nie ustalał, czy umowa pożyczki pomiędzy T. Ł. i W. Ł. została później przekształcona w inny stosunek prawny: wyłącznie właściwym do takich wiążących ustaleń może być (ewentualnie) sąd rozpoznający tę problematykę w innym, adekwatnym układzie podmiotowym.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie I. sentencji na mocy art. 720 k.c. a contrario.

Koszty

O kosztach orzeczono na mocy art. 98 k.p.c. Wygrywającej niniejszy proces pozwanej przynależą koszty w postaci: opłaty za czynności radcy prawnego w stawce minimalnej (§ 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, ze zm., 3.600 zł) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł).