Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 105/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: staż. Kinga Głowacka, st. sekr. sąd. Katarzyna Dębowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 17 maja 2019 r., 17 lipca 2019 r., 28 listopada 2019 r.

sprawy:

P. O.

s. J., J. z domu P.

ur. (...) w m. W.

oskarżonego o to, że:

w dniu 16 listopada 2018 r. w miejscowości R. na 133 kilometrze trasy (...) woj. (...) umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym m-ki S., nr rej: (...), jadąc trasą krajową (...) znacznie przekroczył prędkość administracyjną dozwoloną dla obszaru zabudowanego oraz podjął manewr wyprzedzania bliżej nieustalonego samochodu osobowego w miejscu niedozwolonym, to jest na oznakowanym przejściu dla pieszych oraz na odcinku oznaczonym podwójną liną ciągłą, na skutek czego nie był w stanie odpowiednio wcześniej dostrzec pojazdu m-ki P. (...), nr rej (...), kierowanego przez J. S. (1), wykonującego manewr skrętu w lewo i nie był w stanie uniknąć zderzenia z tym pojazdem doprowadzając do zderzenia z nim w wyniku czego kierujący pojazdem P. J. S. (1) doznał obrażeń ciała w postaci złamania żeber po stronie prawej IV-VII przykręgosłupowo oraz III, IV, VI i VIII w linii pachowej przedniej, złamania prawych wyrostków kręgów piersiowych (...) i (...), stłuczenia płuca prawego w zakresie płata dolnego i środkowego i płuca lewego w obrębie płata dolnego, płynu w prawej jamie opłucnej, częściowej niewydolności oddechowej uchwytnej w badaniach dodatkowych, otarcia naskórka na głowie w okolicy czołowej u nasady nosa, otarcia naskórka na przedniej powierzchni podudzia prawego, które to obrażenia u w/wym. spowodowały rozstrój zdrowia i naruszenie określonych narządów czynności ciała na czas powyżej dni siedmiu w rozumieniu art. 157§1 kk

tj. o przestępstwo określone w art. 177§1 kk

1.  P. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tym, że po słowach „dozwoloną dla obszaru zabudowanego” dodaje słowa „ tj. z prędkością rzędu 110 km/h” wyczerpującego dyspozycję art.177§1 kk i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 69§1 kk i art. 70§1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat,

3.  na podstawie art. 71§1 kk orzeka karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na 30 (trzydzieści) złotych każda,

4.  na podstawie art. 42§1 kk orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym kategorii (...) na okres 1 (jednego) roku,

5.  na podstawie art. 43§3 kk zobowiązuje oskarżonego do zwrotu prawa jazdy w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia,

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 7.282,43 (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa, 43/100) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 105/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

P. O.

w dniu 16 listopada 2018 r. w miejscowości R. na 133 kilometrze trasy (...), woj. (...) umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym m-ki S., nr rej: (...), jadąc trasą krajową nr (...) znacznie przekroczył prędkość administracyjną dozwoloną dla obszaru zabudowanego, tj. z prędkością rzędu 110 km/h oraz podjął manewr wyprzedzania bliżej nieustalonego samochodu osobowego w miejscu niedozwolonym, to jest na oznakowanym przejściu dla pieszych oraz na odcinku oznaczonym podwójną liną ciągłą, na skutek czego nie był w stanie odpowiednio wcześniej dostrzec pojazdu m-ki P. (...), nr rej (...), kierowanego przez J. S. (1), wykonującego manewr skrętu w lewo i nie był w stanie uniknąć zderzenia z tym pojazdem doprowadzając do zderzenia z nim w wyniku czego kierujący pojazdem P. J. S. (1) doznał obrażeń ciała w postaci złamania żeber po stronie prawej IV-VII przykręgosłupowo oraz III, IV, VI i VIII w linii pachowej przedniej, złamania prawych wyrostków kręgów piersiowych (...) i (...), stłuczenia płuca prawego w zakresie płata dolnego i środkowego i płuca lewego w obrębie płata dolnego, płynu w prawej jamie opłucnej, częściowej niewydolności oddechowej uchwytnej w badaniach dodatkowych, otarcia naskórka na głowie w okolicy czołowej u nasady nosa, otarcia naskórka na przedniej powierzchni podudzia prawego, które to obrażenia u w/wym. spowodowały rozstrój zdrowia i naruszenie określonych narządów czynności ciała na czas powyżej dni siedmiu w rozumieniu art. 157§1 kk

tj. przestępstwo określone w art. 177§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 16.11.2018 r. J. S. (1) prowadził auto m-ki P. o nr rej. (...) i jadąc trasą (...) w miejscowości R. zatrzymał się przed skrzyżowaniem z zamiarem skrętu w lewo w drogę prowadzącą do miejscowości O.. Włączył lewy kierunkowskaz i przepuścił pojazdy jadące z naprzeciwka, po czym powoli skręcił w lewo.

W tym samym czasie i miejscu P. O. prowadził samochód m-ki S. o nr rej. (...) i w miejscu gdzie znaki poziome wskazywały na zakaz wyprzedzania – podwójna linia ciągła, obręb skrzyżowania i przejście dla pieszych rozpoczął manewr wyprzedzania jadąc z prędkością rzędu 110 km/h, po czym zjechał na swój pas, po czym odbił w lewą stronę i uderzył w pojazd J. S.. Manewr wyprzedzania rozpoczął już gdy pokrzywdzony skręcił w drogę podporządkowaną, więc samochód S. uderzył w jego prawy bok. Po uderzeniu auto J. S. wykonało dwa obroty wokół własnej osi, uderzyło w ogrodzenie i zaczęło się palić, a pojazd oskarżonego przekoziołkował i upadł na dach.

Obaj kierujący byli trzeźwi.

J. S. (1) doznał obrażeń ciała w postaci w postaci złamania żeber po stronie prawej IV-VII przykręgosłupowo oraz III, IV, VI i VIII w linii pachowej przedniej, złamania prawych wyrostków kręgów piersiowych (...) i (...), stłuczenia płuca prawego w zakresie płata dolnego i środkowego i płuca lewego w obrębie płata dolnego, płynu w prawej jamie opłucnej, częściowej niewydolności oddechowej uchwytnej w badaniach dodatkowych, otarcia naskórka na głowie w okolicy czołowej u nasady nosa, otarcia naskórka na przedniej powierzchni podudzia prawego, które to obrażenia u w/wym. spowodowały rozstrój zdrowia i naruszenie określonych narządów czynności ciała na czas powyżej dni siedmiu

zeznania świadków:

1.J. S.

2.M. S., 3.T. K.

4.A. B.

5.opinia biegłego

6.zeznania biegłego

7.szkic i protokoły oględzin i zdjęcia

protokoły badania

1.k.32-33 i 158-159

2.k.41-43 i 161

3.k.47-48 i160-161

4.k.159i 22

5. k.184 – 217

6. k.241v.-243

7. k.3–8 i k.28 – 29

k. 9 i 11

dokumentacja medyczna –k.38, opinia biegłego– k. 52 - 55

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Jw.

Jw.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

teza że pokrzywdzony nienależycie obserwował drogę i zaczął skręcać w lewo, kiedy oskarżony po wyprzedzeniu dwóch poprzedzających go pojazdów, znalazł się już na swoim pasie ruchu

wyjaśnienia oskarżonego

k. 157 i k.243

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.Zeznania świadków, opinia biegłego – pisemna i ustna, opinia biegłego medyka sądowego i dokumentacja medyczna, oględziny miejsca i pojazdów, szkic, zdjęcia

2. protokoły badania

3. dokumentacja medyczna i opinia biegłego medyka sądowego

4. dane o karalności

1.Tworzą spójną całość, są konsekwentne, wzajemnie się uzupełniają, pozostając zgodne w obszarze ustalenia stanu faktycznego. Zeznania świadków są konsekwentne, jednakowo przedstawiają przebieg zajścia, który odzwierciedla szkic i potwierdzają oględziny miejsca i pojazdów. Wszystkie te dowody stały się podstawą opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego, mogąc stanowić wiarygodne źródło ustaleń faktycznych, ale także pozwoliły na ustalenie mechanizmu w jakim doszło do wypadku, miejsca i momentu zderzenia się aut, a także, który z kierujących dopuścił się naruszenia zasad ruchu drogowego i w konsekwencji, którego z nich zachowanie było przyczyną wypadku. Należy zatem wskazać, że wyłącznie zachowanie oskarżonego w/w było przyczyną zaistnienia wypadku i jego skutkiem były w/w obrażenia.

2.jasno odzwierciedlają, że kierujący: P. i S. w chwili zajścia byli trzeźwi

3.wskazują na zakres obrażeń i ich skutki, nadto opinia uwzględnia całość dokumentacji i oparta jest o fachową wiedzy odpowiedniej specjalności biegłego.

uprzednia niekaralność oskarżonego

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego

Pozostają niespójne z pozostałym materiałem dowodowym w postaci zeznań naocznych świadków, które są osobami obiektywnymi i spójnie przedstawiły okoliczności zajścia, a ich relację potwierdzają oględziny, zdjęcia, opinia biegłego z zakresu ruchu drogoowego i jego zeznania. Wbrew gołosłownym twierdzeniom oskarżonego uderzył on w auto pokrzywdzonego, gdy znajdowało się ono już na drodze, w którą skręciło, a nadto pokrzywdzony nie widział nadjeżdżającego S., na co wskazuje opinia biegłego. Oskarżony mijał się również z prawdą, że wyprzedzał w miejscu dozwolonym, na co wskazuj ą pewne i zgodne zeznania świadków; za niewiarygodne należy uznać także i to, że nie widział, przynajmniej przybliżeniu z jaką, tzn. z jak nadmierną prędkością się poruszał.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.art. 177 § 1 kk

P. O.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony wyprzedzał w miejscu niedozwolonym, bowiem przekroczył linie podwójną ciągłą i na przejściu dla pieszych, oznaczonym znakami poziomymi i pionowymi, jechał ze znacznie nadmierną prędkością, co oznacza, że umyślnie naruszył szereg podstawowych zasad ruchu drogowego. To jego zachowanie spowodowało, że nie należycie obserwował drogę przed sobą i w sytuacji kiedy pokrzywdzony podjął w pełni uprawniony manewr skrętu w lewo zasygnalizowany w odpowiedni sposób i rozpoczęty w sytuacji kiedy mógł zostać bezpiecznie wykonany, a więc z uszanowaniem zasady pierwszeństwa przejazdu kierowców jadących dr (...) uderzył w niego, bowiem w momencie jego spostrzeżenia nie mógł już podjąć skutecznych manewrów obronnych, a podjęte - jak próba odbicia w prawo nie przyniosły rezultatu. Na niemożność jego wykonania w sposób istotny wpłynęła nadmierna po sięgająca rzędu 110 km/h prędkość i naruszenie w/w reguł ruchu drogowego. Oskarżony zdawał sobie sprawę, że narusza w/w zasady ruchu drogowego, świadomie podjął taką decyzję stwarzając przez to bardzo duże niebezpieczeństwo na drodze. Musiał sobie z tego zdawać sprawę, że jego zachowanie może doprowadzić do wypadku. Wypadek, który spowodował wywołał w/w obrażenia u J. S. (1), a więc spowodował przez takie swoje zachowanie rozstrój zdrowia i naruszenie określonych czynności narządów ciała, których czas trwania przekroczył 7 dni

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. O.

1

1

Kara jest adekwatna do stopnia winny, przede wszystkim zaś do wysoce nagannego zachowania oskarżonego na drodze, który nie uszanował kilku bardzo podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wywołał poważne obrażenia ciała, a więc szkodę na osobie, ale także w mieniu pokrzywdzonego, nie naprawił tej szkody, które to okoliczności Sąd poczytał na jego niekorzyść. Na korzyść Sąd poczytał jego uprzednią niekaralność

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. O.

2

4

1

koniecznym jest wobec rozmiaru naruszonych reguł ostrożności na drodze, a także wobec jego lekceważącej i bezrefleksyjnej postawy zawieszenie warunkowe postępowania na maksymalny ustawowy czas, aby kontrolować jego zachowanie i wpływać na nie wychowawczo, ale także z w/w względów koniecznym jest wyeliminowanie go jako kierowcy pojazdów kat. (...), a więc tego rodzaju, jakim pojazdem się w przedmiotowej sprawie poruszał z ruchu drogowego, gdyż nie zrozumiał swojego postepowania, a zatem jest zagrożeniem na drodze.

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.

Oskarżony ma regularne dochody, a koszty postępowanie są związane są z wymiarem kary – opłata, opinią biegłego i jego udziałem w sprawie, danymi o karalności

6.  1Podpis