Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 340/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Agnieszka Wolak

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Monika Kubik - Rzepiela

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2020 r. w Zawierciu

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko R. B.

o wydanie rzeczy i zapłatę

1. oddala powództwo w całości,

2. nakazuje pobrać od powoda K. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zawierciu kwotę 367,75 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 75/100) tytułem nieuiszczonej części kosztów sądowych.