Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 196/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia SA Maciej Skórniak

Sędziowie: SA Jarosław Mazurek (spr.)

SO del do SA Agnieszka Połyniak

Protokolant: Katarzyna Szypuła

przy udziale Kazimierza Orzechowskiego prokuratora Prokuratury (...) we W.

po rozpoznaniu w dniach: 21 maja 2021 r. i 1 czerwca 2021r.

sprawy:

1. D. D.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 273 kk i art. 77 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. t. j. z 20.02.2018r. Nr 395) w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 76 § 1 kks i art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i art. 8 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks

2. G. K.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 273 kk i art. 77 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. t.j. z 20.02.2018r. Nr 395) w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk w zw. art. 65 § 1 kk, art. 76 § 1 kks i art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i art. 8 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks, art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

3. P. M.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 273 kk i art. 77 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. t. j. z 20.02.2018r. Nr 395) w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk w zw. art. 65 § 1 kk, art. 76 § 1 kks i art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i art. 8 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks, art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

4. P. N.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 65 § 1 kk

5. K. C. (1)

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 273 kk i art. 77 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. t. j. z 20.02.2018r. Nr 395) w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk w zw. z art. 64 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 76 § 1 kks i art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i art. 8 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks, art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 309 kk

6. A. K.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 273 kk i art. 77 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. t. j. z 20.02.2018r. Nr 395) w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 76 § 1 kks i art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i art. 8 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks, art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

7. P. K.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 299 § 1,5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 270 § 3 kk, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii

na skutek apelacji wniesionych przez wszystkich oskarżonych oraz prokuratora co do osk. P. N. i G. K.

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt III K 342/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonych: K. C. (1), A. K., G. K., P. M., D. D., P. K. i P. N.:

1.  co do K. C. (1) w ten sposób, że:

a)  z czynu przypisanego oskarżonemu K. C. (1) w pkt II części rozstrzygającej (zarzut II a/o):

- eliminuje zapis „wprowadzając w ten sposób w błąd Urząd Skarbowy W., co do faktu dokonania tych transakcji i doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci zaniechania poboru naliczonego podatku wynikającego z tych faktur VAT, obniżając podatek należny od spółki (...) w łącznej kwocie 25.833.263,26 złotych”,

- w miejsce zwrotu „podając się za prezesa” przyjmuje „i Prezes”,

z podstawy skazania eliminuje art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k., zaś jako podstawę wymiaru kary pozbawienia wolności przyjmuje art. 271§3 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k., którą obniża do lat 3(trzech), a karę grzywny obniża do 300 (trzystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł, stwierdzając jednocześnie, że utraciło moc orzeczenie o karach łącznych pozbawienia wolności i grzywny określone w pkt V części rozstrzygającej,

b)  w miejsce czynu przypisanego oskarżonemu K. C. (1) w pkt III części rozstrzygającej (zarzut III a/o) uznaje go za winnego tego, że od września do grudnia 2014 roku we W., biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, jako jedyny udziałowiec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) i Prezes jej zarządu, wystawił 971 nierzetelnych faktur VAT opisanych w zarzucie II a/o, w których podał nieprawdziwe dane dotyczące odsprzedaży spółkom (...) oraz P. paliw płynnych mających pochodzić z wewnątrzwspólnotowego ich nabycia na terenie Niemiec, co miało znaczenie w postępowaniu o ustalenie należnego podatku VAT i doprowadziło do wydania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. decyzji na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czym ułatwił nieustalonym innym osobom dokonanie nieuzasadnionego pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z treści wystawionych nierzetelnych faktur VAT narażając w ten sposób Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie 25.833.263,23 zł., czyniąc z tego procederu stałe źródło dochodu tj. przestępstwa z art. 9 § 1 k.k.s, w związku z art.62§2 k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s. i art.18§3 k.k. w zw. z art. 56§1 k.k.s. i w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§ 1 pkt 2 i 5 k.k.s. w brzmieniu ustawy kodeks karny skarbowy z dnia 23 grudnia 2016r, Dz.U. z 2016r poz. 2137 tj. w zw. z art. 2§2 k.k.s. i za to na podstawie art. art. 56§1 k.k.s. przy zast. art. 7§2 k.k.s. i w zw. z art. 38§2 pkt 1 k.k.s. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę grzywny 300 (trzystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł,

c)  na podstawie art. 8§2 i §3 k.k.s. określa, że w zakresie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar grzywny za przestępstwa przypisane w pkt I.1.a i I.1.b wykonaniu podlega kara pozbawienia wolności i grzywna orzeczona wobec K. C. (1) w pkt I.1.a części dyspozytywnej wyroku,

d)  w czynie przypisanym K. C. (1) w pkt IV części rozstrzygającej w miejsce zapisów:

- „podając się za prezesa” przyjmuje „i Prezes”,

- „czynu zabronionego opisanego w punktach II i III” przyjmuje „przestępstw przypisanych oskarżonemu w pkt I.1.a i I.1.b niniejszego wyroku”,

nadto karę pozbawienia wolności i karę grzywny obniża do 4 (czterech) lat i 400 (czterystu) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesiąt) zł,

e)  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok wobec K. C. (1) utrzymuje w mocy;

2.  co do A. K. w ten sposób, że:

a)  z czynu przypisanego oskarżonemu A. K. w pkt IX części rozstrzygającej (zarzut VI a/o) eliminuje zapis „wprowadzając w ten sposób w błąd Urząd Skarbowy W., co do faktu dokonania tych transakcji i doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci zaniechania poboru naliczonego podatku wynikającego z tych faktur VAT, obniżając podatek należny od spółki (...) w łącznej kwocie 9.473.479,38 złotych”, z podstawy skazania eliminuje art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k., zaś jako podstawę wymiaru kary pozbawienia wolności przyjmuje art. 271§3 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k., którą obniża do lat 4 (czterech), a karę grzywny obniża do 400 (czterystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł, stwierdzając jednocześnie że utraciło moc orzeczenie o karach łącznych pozbawienia wolności i grzywny określone w pkt XII części rozstrzygającej,

b)  w miejsce czynu przypisanego oskarżonemu A. K. w pkt X części rozstrzygającej (zarzut VII a/o) uznaje go za winnego tego, że od października do grudnia 2014 roku, we W., K. i K., biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z G. K. jedynym udziałowcem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) i prezesem jej zarządu oraz T. S. będącym od 4 listopada 2014 roku prezesem zarządu tej spółki, których uprzednio nakłonił do objęcia tych funkcji, w deklaracji VAT-7 złożonej za październik 2014 roku wykazali „zerowe” kwoty podstaw opodatkowania oraz „zerowe” kwoty podatku należnego i naliczonego, a ponadto wystawili i wprowadzili do ewidencji podatkowej łącznie 371 poświadczających nieprawdę faktur VAT (opisanych w zarzucie VI a/o), mających potwierdzać sprzedaż paliw płynnych w postaci oleju napędowego i benzyny spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą w W. i P. z siedzibą w K., w łącznej kwocie brutto 50.626.525,42 złotych, pochodzących z wewnątrzwspólnotowego nabycia na terenie Niemiec, co miało znaczenie w postępowaniu o ustalenie należnego podatku VAT i doprowadziło do wydania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. decyzji na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czym ułatwił nieustalonym innym osobom dokonanie nieuzasadnionego pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z treści wystawionych nierzetelnych faktur VAT narażając w ten sposób Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie 9.473.479,38 zł., czyniąc z tego procederu stałe źródło dochodu tj. przestępstwa z art. 9 § 3 k.k.s, w związku z art.62§2 k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s. i art.18§3 k.k. w zw. z art. 56§1 k.k.s. i w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§ 1 pkt 2 i 5 k.k.s. w brzmieniu ustawy kodeks karny skarbowy z dnia 23 grudnia 2016r, Dz.U. z 2016r poz. 2137 tj. w zw. z art. 2§2 k.k.s. i za to na podstawie art. art. 56§1 k.k.s. przy zast. art. 7§2 k.k.s. i w zw. z art. 38§2 pkt 1 k.k.s. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę grzywny 300 (trzystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł,

c)  na podstawie art. 8§2 i §3 k.k.s. określa, że w zakresie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar grzywny za przestępstwa przypisane w pkt I.2.a i I.2.b wykonaniu podlega kara pozbawienia wolności i grzywna orzeczona wobec A. K. w pkt I.2.a części dyspozytywnej wyroku,

d)  w przestępstwie przypisanym A. K. w pkt XI części rozstrzygającej (zarzut VIII a/o) w miejsce zapisu „czynu zabronionego opisanego w punktach VI i VII” przyjmuje „przestępstw przypisanych oskarżonemu w pkt I.2.a i I.2.b niniejszego wyroku”, nadto karę pozbawienia wolności i karę grzywny obniża do 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy i 500 (pięćset) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesiąt) zł,

e)  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok wobec A. K. utrzymuje w mocy;

3.  co do G. K. w ten sposób, że:

a) w miejsce czynu przypisanego oskarżonemu G. K. w pkt XVI części rozstrzygającej (zarzut VI a/o) uznaje go za winnego tego, w październiku i listopadzie 2014r we W., biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako jedyny udziałowiec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) i prezes jej zarządu będąc nakłonionym do objęcia tej funkcji przez A. K. wystawił i wprowadził do ewidencji podatkowej 4 poświadczające nieprawdę faktury VAT, mające potwierdzać sprzedaż oleju napędowego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą w K., na łączną kwotę brutto 495.353,61 złotych, w tym wartość podatku VAT 92.627,11 złotych, a to wynikających z:

- faktury VAT z dnia 28.10.2014r. numer (...) na kwotę 135 358,43 złotych,

- faktury VAT z dnia 29.10.2014r. numer (...) na kwotę 81 035,48 złotych,

- faktury VAT z dnia 30.10.2014r. numer (...) na kwotę 141 234,14 złotych,

- faktury VAT z dnia 31.10.2014r. numer (...) na kwotę 137 725,56 złotych, tj. przestępstwa z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 273 k.k. i art. 77 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. t. j. z 20.02.2018 r. Nr 395) w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. i art. 33 § 2 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych,

b) przyjmuje, że przepadek równowartości korzyści majątkowej orzeczony na podstawie art. 45§1 k.k. wobec G. K. zawarty w pkt XX części rozstrzygającej dotyczy przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt I.3.a. tego wyroku,

c) stwierdza, że utraciło moc orzeczenie o karach łącznych pozbawienia wolności i grzywny określone, co do G. K. w pkt XIX części rozstrzygającej,

d) w miejsce czynu przypisanego oskarżonemu G. K. w pkt XVII części rozstrzygającej (zarzut VII a/o) uznaje go za winnego tego, że w październiku 2014r W., biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, jako jedyny udziałowiec i prezes zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą we W. wystawił i wprowadził do ewidencji podatkowej 4 poświadczające nieprawdę faktury VAT, mające potwierdzać sprzedaż oleju napędowego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą w K., na łączną kwotę brutto 495.353,61 złotych, w tym wartość podatku VAT 92.627,11 złotych, a to wynikających z:

- faktury VAT z dnia 28.10.2014r. numer (...) na kwotę 135 358,43 złotych,

- faktury VAT z dnia 29.10.2014r. numer (...) na kwotę 81 035,48 złotych,

- faktury VAT z dnia 30.10.2014r. numer (...) na kwotę 141 234,14 złotych,

- faktury VAT z dnia 31.10.2014r. numer (...) na kwotę 137 725,56 złotych, tj. przestępstwa z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 8 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37§ 1 pkt 2 i 5 k.k.s. w brzmieniu ustawy kodeks karny skarbowy z dnia 23 grudnia 2016r, Dz.U. z 2016r poz. 2137 tj. w zw. z art. 2§2 k.k.s. i za to na podstawie art. art. 62§2 k.k.s. w zw. z art. 38§2 pkt 1 k.k.s. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny 200 (dwieście) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł,

e) na podstawie art. 8§2 i §3 k.k.s. określa, że w zakresie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar grzywny za przestępstwa przypisane w pkt I.3.a i I.3.d wykonaniu podlega kara pozbawienia wolności i grzywna orzeczona wobec G. K. w pkt I.3.a części dyspozytywnej wyroku,

f) w przestępstwie przypisanym G. K. w pkt XVIII części rozstrzygającej (zarzut VIII a/o) w miejsce zapisu „czynu zabronionego opisanego w punktach VI i VII” przyjmuje „przestępstw przypisanych oskarżonemu w pkt I.3.a i I.3.d niniejszego wyroku”, nadto karę pozbawienia wolności i karę grzywny obniża do 2 (dwóch) lat i 300 (trzystu) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesiąt) zł,

g) w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok wobec G. K. utrzymuje w mocy;

4.  co do P. M. w ten sposób, że:

a) z czynu przypisanego oskarżonemu P. M. w pkt XXIV części rozstrzygającej (zarzut X a/o) eliminuje zapis „wprowadzając w ten sposób w błąd (...)Urząd Skarbowy (...), co do faktu dokonania tych transakcji i doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci zaniechania poboru naliczonego podatku wynikającego z tych faktur VAT, obniżając podatek należny od spółki (...) w łącznej kwocie 12.685.917,72 złotych”, z podstawy skazania eliminuje art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k., zaś jako podstawę wymiaru kary pozbawienia wolności przyjmuje art. 271§3 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k., którą obniża do lat 3 (trzech), a karę grzywny obniża do 300 (trzystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł, stwierdzając jednocześnie, że utraciło moc orzeczenie o karach łącznych pozbawienia wolności i grzywny określone w pkt XXVII części rozstrzygającej,

b) w miejsce czynu przypisanego oskarżonemu P. M. w pkt XXV części rozstrzygającej (zarzut XI a/o) uznaje go za winnego tego, że od września do października 2014 roku w W., biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jako jedyny udziałowiec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) i prezes jej zarządu, wspólnie z osobą objętą odrębnym postępowaniem karnym będącą pełnomocnikiem tej spółki w deklaracji VAT-7 złożonej za wrzesień 2014 roku wykazali „zerowe” kwoty podstaw opodatkowania oraz „zerowe” kwoty podatku należnego i naliczonego, a ponadto wystawili i wprowadzili do ewidencji podatkowej łącznie 471 poświadczających nieprawdę faktur VAT (opisanych w zarzucie X a/o), mających potwierdzać sprzedaż (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Euro- Tytan z siedzibą w S., w łącznej kwocie brutto 67.842.081,86 złotych, pochodzących rzekomo od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), co miało znaczenie w postępowaniu o ustalenie należnego podatku VAT i doprowadziło do wydania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. decyzji na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czym ułatwił nieustalonym innym osobom dokonanie nieuzasadnionego pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z treści wystawionych nierzetelnych faktur VAT narażając w ten sposób Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie 12.685.917,72 zł. tj. przestępstwa z art. 9 § 1 k.k.s, w związku z art.62§2 k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s. i art.18§3 k.k. w zw. z art. 56§1 k.k.s. i w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§ 1 pkt 5 k.k.s. w brzmieniu ustawy kodeks karny skarbowy z dnia 23 grudnia 2016r, Dz.U. z 2016r poz. 2137 tj. w zw. z art. 2§2 k.k.s. i za to na podstawie art. art. 56§1 k.k.s. przy zast. art. 7§2 k.k.s. i w zw. z art. 38§2 pkt 1 k.k.s. wymierza mu karę 2(dwóch) lat pozbawienia wolności i karę grzywny 200 (dwustu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł,

c) na podstawie art. 8§2 i §3 k.k.s. określa, że w zakresie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar grzywny za przestępstwa przypisane w pkt I.4.a i I.4.b wykonaniu podlega kara pozbawienia wolności i grzywna orzeczona wobec P. M. w pkt I.4.a części dyspozytywnej wyroku,

d) w przestępstwie przypisanym P. M. w pkt XXVI części rozstrzygającej (zarzut XII aktu oskarżenia) w miejsce zapisu „czynu zabronionego opisanego w punktach X i XI” przyjmuje „przestępstw przypisanych oskarżonemu w pkt I.4.a i I.4.b niniejszego wyroku”, nadto karę pozbawienia wolności i karę grzywny obniża do 3 (trzech) lat i 300 (trzystu) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na 70 (siedemdziesiąt) zł,

e) uchyla orzeczenie przepadku równowartości korzyści majątkowej wydane na podstawie art. 45§1 k.k. wobec P. M. zawarte w pkt XXVIII części rozstrzygającej,

f) w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok wobec P. M. utrzymuje w mocy;

5.  co do D. D. w ten sposób, że:

a)  z czynu przypisanego oskarżonemu D. D. w pkt XXXI części rozstrzygającej (zarzut XIV a/o) eliminuje zapis „wprowadzając w ten sposób w błąd (...)Urząd Skarbowy (...), co do faktu dokonania tych transakcji i doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci zaniechania poboru naliczonego podatku wynikającego z tych faktur VAT, obniżając podatek należny od spółki (...) w łącznej kwocie 21.810.287,46 złotych”, z podstawy skazania eliminuje art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k., zaś jako podstawę wymiaru kary pozbawienia wolności przyjmuje art. 271§3 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k., którą obniża do lat 3 (trzech), a karę grzywny obniża do 300 (trzystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu)zł, stwierdzając jednocześnie, że utraciło moc orzeczenie o karze łącznej pozbawienia wolności określonej w pkt XXXIII części rozstrzygającej,

b)  w miejsce czynu przypisanego oskarżonemu D. D. w pkt XXXII części rozstrzygającej (zarzut XV a/o) uznaje go za winnego tego, że od października do grudnia 2014 roku w W., biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, jako jedyny udziałowiec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) i prezes jej zarządu, wspólnie z osobą objętą odrębnym postępowaniem karnym będącą przedstawicielem handlowym tej spółki w deklaracjach VAT-7 złożonych za październik i listopad 2014r wykazali „zerowe” kwoty podstaw opodatkowania oraz „zerowe” kwoty podatku należnego i naliczonego, a ponadto wystawili i wprowadzili do ewidencji podatkowej łącznie 838 poświadczających nieprawdę faktur VAT (opisanych w pkt XIV a/o), mających potwierdzać sprzedaż paliw płynnych spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...) z siedzibą w S., w łącznej kwocie brutto 116.637.623,75 złotych, pochodzących rzekomo od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (...), co miało znaczenie w postępowaniu o ustalenie należnego podatku VAT i doprowadziło do wydania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. decyzji na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czym ułatwił nieustalonym innym osobom dokonanie nieuzasadnionego pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z treści wystawionych nierzetelnych faktur VAT narażając w ten sposób Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie 21.810.287,46 zł. tj. przestępstwa z art. 9 § 1 k.k.s, w związku z art.62§2 k.k.s. i art. 6 § 2 k.k.s. i art.18§3 k.k. w zw. z art. 56§1 k.k.s. i w zw. z art. 7§1 k.k.s. w zw. z art. 37§ 1 pkt 2 i 5 k.k.s. w brzmieniu ustawy kodeks karny skarbowy z dnia 23 grudnia 2016r, Dz.U. z 2016r poz. 2137 tj. w zw. z art. 2§2 k.k.s. i za to na podstawie art. art. 56§1 k.k.s. przy zast. art. 7§2 k.k.s. i w zw. z art. 38§2 pkt 1 k.k.s. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę grzywny 200 (dwustu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł,

c)  na podstawie art. 8§2 i §3 k.k.s. określa, że w zakresie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar grzywny za przestępstwa przypisane w pkt I.5.a i I.5.b wykonaniu podlega kara pozbawienia wolności i kara grzywny orzeczona wobec D. D. w pkt I.5.a części dyspozytywnej wyroku,

d)  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok wobec D. D. utrzymuje w mocy;

6.  co do P. K. w ten sposób, że:

a)  przyjmując, że czyny przypisane oskarżonemu P. K. w pkt XXXVIII i XL części rozstrzygającej (zarzut XVII i XVIII a/o) popełnione zostały w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§1 k.k. na podstawie art. 299§5 k.k. i art. 91§1 k.k. i art. 33§2 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 500 (pięćset) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na 70 (siedemdziesiąt) zł,

b)  uchyla orzeczenia przepadku równowartości korzyści majątkowej wydane na podstawie art. 45§1 k.k. wobec P. K. zawarte w pkt XXXIX i XLI części rozstrzygającej,

c)  w miejsce czynu przypisanego oskarżonemu P. K. w pkt XLII części rozstrzygającej (zarzut XIX a/o) uznaje go za winnego tego, że w bliżej nieustalonym czasie, przed 23 maja 2018 roku, w S., w woj. (...) ukrywał dokument w postaci dowodu osobistego o nr (...) o danych personalno-adresowych A. M., którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać tj. przestępstwa z art. 276 k.k. i za to na podstawie art. 276 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

d)  stwierdza utratę mocy orzeczenia o karze łącznej pozbawienia wolności i grzywny zawartego w pkt XLIV części rozstrzygającej,

e)  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok wobec P. K. utrzymuje w mocy;

7.  co do P. N. w ten sposób, że:

a) w pkt XLVII części rozstrzygającej prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w miejsce czynu opisanego w pkt XXI części wstępnej wyroku przyjmuje prawidłowo pkt XXII, nadto wymierzoną P. N. za to przestępstwo karę pozbawienia wolności obniża do lat 4 (czterech), stwierdzając jednocześnie, że utraciło moc orzeczenie o karze łącznej pozbawienia wolności określone w pkt XLIX części rozstrzygającej,

b) uchyla orzeczenie przepadku równowartości korzyści majątkowej wydane na podstawie art. 45§1 k.k. wobec P. N. zawarte w pkt XLVIII części rozstrzygającej,

c) w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok wobec P. N. utrzymuje w mocy;

II.  na podst. art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k. łączy oskarżonemu K. C. (1) kary pozbawienia wolności i kary grzywny orzeczone w pkt I.1.a i I.1.d niniejszego wyroku i w pkt I części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku i wymierza mu karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności i łączną karę grzywny 400 (czterystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł;

III.  na podst. art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu K. C. (1) okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 28 grudnia 2017r godz.11.30 do dnia 21 maja 2018r godz. 11.30;

IV.  na podst. art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k. łączy oskarżonemu A. K. kary pozbawienia wolności i kary grzywny orzeczone w pkt I.2.a i I.2.d niniejszego wyroku i w pkt VIII części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku i wymierza mu karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności i łączną karę grzywny 500 (pięćset) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł;

V.  na podst. art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu A. K. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 21 lutego 2018r. godz. 07:20 do dnia 31 stycznia 2020r godz.14.50;

VI.  na podst. art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k. łączy oskarżonemu G. K. kary pozbawienia wolności i kary grzywny orzeczone w pkt I.3.a I.3.f niniejszego wyroku i w pkt XV części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i łączną karę grzywny 300 (trzysta) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł;

VII.  na podst. art. 63 § 1 k.k. na poczet łącznej kary 3 lat pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu G. K. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 12 grudnia 2017r godz. 09:50 do dnia 03 września 2018r godz.14.30;

VIII.  na podst. art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k. łączy oskarżonemu P. M. kary pozbawienia wolności kary grzywny orzeczone w pkt I.4.a i I.4.d niniejszego wyroku i w pkt XXIII części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i łączną karę grzywny 300 (trzysta) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 70 (siedemdziesięciu) zł;

IX.  na podst. art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k. łączy oskarżonemu D. D. kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt I.5.a niniejszego wyroku i w pkt XXX części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności na poczet której na podst. art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 12 grudnia 2017r godz. 07:10 do dnia 03 września 2018r godz.14.35;

X.  na podst. art. 91§2 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k. łączy oskarżonemu P. K. kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt I.6.a i I.6.c niniejszego wyroku i w pkt XXXVII i XLIII części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności na poczet której na podst. art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 23 maja 2018r godz. 08.55 do dnia 24 kwietnia 2019r godz.15.40;

XI.  na podst. art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4§1 k.k. łączy oskarżonemu P. N. kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt I.7.a niniejszego wyroku i w pkt XLVI części rozstrzygającej zaskarżonego wyroku i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

XII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r.pr. P. D. (1), adw. K. P., adw. E. C. oraz adw. P. D. (2) po 600 zł podwyższone o 138 zł podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu oskarżonych w postępowaniu odwoławczym, nadto zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. E. C. 300 zł podwyższone o 69 zł podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu oskarżonego G. K. w postępowaniu przygotowawczym;

XIII.  poniesionymi wydatkami w postępowaniu odwoławczym związanymi z apelacją prokuratora obciąża Skarb Państwa;

XIV.  zwalnia oskarżonych z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, poniesionymi wydatkami tego postępowania obciążając Skarb Państwa.

Jarosław Mazurek

Maciej Skórniak

Agnieszka Połyniak