Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 322/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Andrzej Kot (spr.)

Sędziowie: SA Edyta Gajgał

SA Bogusław Tocicki

Protokolant: Anna Konieczna

przy udziale Sebastiana Chudaszka prokuratora Prokuratury (...) we W.

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2021 r.

sprawy M. B. (B.)

oskarżonego z art. 207 § 1 k.k., art. art. 207 § 1a k.k. i art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego i prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z 25 września 2020 r. sygn. akt III K 125/20

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. Ż. 738 zł, w tym należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym oskarżycielce posiłkowej F. C.;

III.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, poniesionymi wydatkami obciąża Skarb Państwa.

Bogusław Tocicki

Andrzej Kot

Edyta Gajgał