Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 93/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lipca 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Cezariusz Baćkowski (spr.)

Sędziowie: SA Robert Zdych

SA Jarosław Mazurek

Protokolant: Anna Konieczna

przy udziale Waldemara Kawalca prokuratora Prokuratury (...) we W.

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2021 r.

sprawy J. F.

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika Prezesa Sądu Okręgowego w J.

od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

z 21 grudnia 2020 r. sygn. akt III Ko 89/20

o odszkodowanie i zadośćuczynienie z Ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I części rozstrzygającej i obniża do 272401,92 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta jeden i 92/100) złotych kwotę zasądzoną na rzecz wnioskodawcy J. F. tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy 240 złotych jako zwrot wydatków z tytułu udziału pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym;

IV.  określa, że wydatki postępowania odwoławczego ponosi Skarb Państwa.

Robert Zdych

Cezariusz Baćkowski

Jarosław Mazurek