Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 495/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2021 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – sekr. Justyna Byller

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...)– Elżbiety Biernackiej, Elżbiety Dubaj - Wałach

po rozpoznaniu w dniach: 25.02.2021 r., 07.04.2021 r., 17.05.2021 r. sprawy

1.  A. Z. (1)

syna L. i A. zd. D.

ur. (...) w O.

2.  M. H. (1)

syna S. i J. zd. H.

ur. (...) w m. Ł.

oskarżonych o to, że:

I.  W nocy 19 września 2020 r. w miejscowości R. przy ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu sprowadzili niebezpieczeństwo zagrażające życiu i zdrowiu M. A., A. S. (1) i R. C. oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego pod postacią pożaru poprzez podpalenie pomieszczeń gospodarczych, obory i stodoły, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego w którym przebywały wymienione osoby, w wyniku czego zniszczeniu uległy budynki gospodarcze i elewacja budynku mieszkalnego co spowodowało straty o wartości 100.000 zł na szkodę T. C. i spowodowało zagrożenie życia i zdrowia M. A., A. S. (1) i R. C.

tj. o czyn z art. 163§1 pkt 1 kk

a nadto M. H. (1) o to, że:

II.  W okresie od dnia 15 września 2020 r. do dnia 19 września 2020 r. w miejscowości R. działając w warunkach czynu ciągłego wielokrotnie groził pozbawieniem życia i spaleniem domu M. A. oraz A. S. (1) a groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że będą spełnione przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art. 190§1 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

a nadto A. Z. (1) o to, że:

III.  W okresie od dnia 15 września 2020 r. do dnia 19 września 2020 r. w miejscowości R. działając w warunkach czynu ciągłego wielokrotnie groził pozbawieniem życia i spaleniem domu M. A. oraz A. S. (1) a groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że będą spełnione

tj. o czyn z art. 190§1 kk w zw. z art. 12§1 kk

IV.  W dniu 19 września 2020 r. w miejscowości R. przy ul. (...) groził pozbawieniem życia i spaleniem domu R. C. a groźba ta wzbudziła u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona

tj. o czyn z art. 190§1 kk

1.  Oskarżonego M. H. (1) uznaje za winnego:

a). w ramach czynu z pkt I tego, że w nocy 19 września 2020 r. w miejscowości R. przy ul. (...) sprowadził niebezpieczeństwo zagrażające życiu i zdrowiu M. A., A. S. (1), i R. C. oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego pod postacią pożaru poprzez podpalenie pomieszczeń gospodarczych, obory i stodoły, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego w którym przebywały wymienione osoby, w wyniku czego zniszczeniu uległy budynki gospodarcze i elewacja budynku mieszkalnego co spowodowało straty o wartości 100.000 zł na szkodę T. C. i spowodowało zagrożenie życia i zdrowia M. A., A. S. (1) i R. C. tj. czynu z art. 163§1 pkt. 1 kk i na tej podstawie skazuje go na karę 2 ( dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

b). czynu zarzuconego mu w pkt. II i za to na podstawie art. 190§1 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 64§1 kk skazuje oskarżonego, zaś na podstawie art. 190§1 kk wymierza mu karę 1 ( jeden) roku pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 85§1kk i art. 86§1 kk wymierza oskarżonemu M. H. (1) karę łączną w wysokości 3 (trzy) lat pozbawienia wolności.

3.  Na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej wobec M. H. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 20 września 2020 r. godz. 15.00 do dnia 28 kwietnia 2021 r. godz. 15.00.

4.  Na podstawie art. 41a§1 kk orzeka wobec oskarżonego J. H. środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych M. A. i A. S. (1) na odległość mniejszą niż 50 metrów - przez okres 4 ( cztery) lat.

5.  Oskarżonego A. Z. (1) uznaje za winnego popełnienia czynów zarzuconych mu w pkt. III i IV i za to:

a). za czyn z pkt. III na podstawie art. 190§1 kk skazuje oskarżonego na karę 10 ( dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności,

b). za czyn z pkt. IV na podstawie art. 190§1 kk skazuje oskarżonego na karę 8 ( osiem) miesięcy pozbawienia wolności,

6.  Na podstawie art. 85§1kk i art. 86§1 kk wymierza oskarżonemu A. Z. (1) karę łączną w wysokości 1 ( jeden) roku i 2 (dwa) miesięcy pozbawienia wolności.

7.  Na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej wobec A. Z. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 20 września 2020 r. godz. 15.05 do dnia 10 grudnia 2020 r. godz. 15.05 i od dnia 25 grudnia 2020 r. godz. 15.05 do dnia 31 maja 2021 r.

8.  Na podstawie art. 41a§1 kk orzeka wobec oskarżonego A. Z. (1) środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych M. A., R. C. i A. S. (1) na odległość mniejszą niż 50 metrów - przez okres 4 ( cztery) lat.

9.  Uniewinnia A. Z. (1) od popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt. I i ustala, że w tej części koszty procesu ponosi Skarb Państwa.

10.  Zwalnia oskarżonych od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 495/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

2.

M. H. (1)

A. Z. (1)

I. w nocy 19 września 2020 r. w miejscowości R. przy ul. (...) sprowadził niebezpieczeństwo zagrażające życiu i zdrowiu M. A., A. S. (1), i R. C. oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego pod postacią pożaru poprzez podpalenie pomieszczeń gospodarczych, obory i stodoły, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego w którym przebywały wymienione osoby, w wyniku czego zniszczeniu uległy budynki gospodarcze i elewacja budynku mieszkalnego co spowodowało straty o wartości 100.000 zł na szkodę T. C. i spowodowało zagrożenie życia i zdrowia M. A., A. S. (1) i R. C.

tj. czyn z art. 163§1 pkt. 1 kk

II. W okresie od dnia 15 września 2020 r. do dnia 19 września 2020 r. w miejscowości R. działając w warunkach czynu ciągłego wielokrotnie groził pozbawieniem życia i spaleniem domu M. A. oraz A. S. (1) a groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że będą spełnione przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne

tj. czyn z art. 190§1 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

III. W okresie od dnia 15 września 2020 r. do dnia 19 września 2020 r. w miejscowości R. działając w warunkach czynu ciągłego wielokrotnie groził pozbawieniem życia i spaleniem domu M. A. oraz A. S. (1) a groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że będą spełnione

tj. czyn z art. 190§1 kk w zw. z art. 12§1 kk

IV. W dniu 19 września 2020 r. w miejscowości R. przy ul. (...) groził pozbawieniem życia i spaleniem domu R. C. a groźba ta wzbudziła u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona

tj. czyn z art. 190§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I.

1. W nocy 19 września 2020 r. w miejscowości R. przy ul. (...) spowodował pożar poprzez podpalenie pomieszczeń gospodarczych, obory i stodoły, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego w którym przebywali M. A., A. S. (1) i R. C., w wyniku czego zniszczeniu uległy budynki gospodarcze i elewacja budynku mieszkalnego co spowodowało straty o wartości 100.000 zł na szkodę T. C..

2.

Oskarżony w/w zachowaniem sprowadził niebezpieczeństwo zagrażające życiu i zdrowiu M. A., A. S. (1) i R. C. oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego pod postacią pożaru i spowodował zagrożenie życia i zdrowia M. A., A. S. (1) i R. C..

II.

1. W okresie od dnia 15 września 2020 r. do dnia 19 września 2020 r. w miejscowości R. działając w warunkach czynu ciągłego M. H. (1) wielokrotnie groził pozbawieniem życia i spaleniem domu M. A. oraz A. S. (1).

2. W/w groźby wzbudziły u tych pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że będą spełnione.

3. W/w czynu oskarżony dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne

III.

1. W okresie od dnia 15 września 2020 r. do dnia 19 września 2020 r. w miejscowości R. działając w warunkach czynu ciągłego A. Z. (1) wielokrotnie groził pozbawieniem życia i spaleniem domu M. A. oraz A. S. (1).

2. W/w groźby wzbudziły u tych pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że będą spełnione.

IV.

1. W dniu 19 września 2020 r. w miejscowości R. przy ul. (...) groził pozbawieniem życia i spaleniem domu R. C..

2. W/w groźba wzbudziła u tego pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.

- zeznania T. C.

- zeznania R. C.

- zeznania A. S. (1)

-zeznania M. A.

- zeznania D. P.

- zeznania H. W.

- protokół oględzin

- odpis wyroku

- opinia biegłego

- opinia biegłego

- zeznania R. C.

- zeznania A. S. (1)

-zeznania M. A.

- zeznania D. P.

- odpis wyroku

- raport z interwencji

- protokół oględzin i odtworzenia płyty

- zeznania M. A.

- zeznania A. S. (1)

- karta karna

- odpis wyroku

- zeznania T. C.

- zeznania R. C.

- zeznania A. S. (1)

-zeznania M. A.

- zeznania D. P.

- zeznania H. W.

- częściowo wyjaśnienia A. Z. (1)

- raport z interwencji

- protokół oględzin i odtwrzenia płyty

- zeznania A. S. (1)

- zeznania M. A.

- zeznania T. C.

- zeznania R. C.

- zeznania A. S. (1)

-zeznania M. A.

- zeznania D. P.

- zeznania H. W.

- raport z interwencji

- protokół z oględzin i odtworzenia płyty

- zeznania R. C.

k. 433-433v, 7-9

k. 433v-434, 16-18, 68-69

k. 434-434v, 22-23

k.434v-435, 26-27

k.436-436v, 63-64

k. 549v-550

k. 4-6

k. 548

k. 161-163,437v-438

k. 161-163, 437v-438

k. 433v-434, 16-18, 68-69

k. 434-434v, 22-23

k.434v-435, 26-27

k.436-436v, 63-64

k.548

k. 36-37

k.101-106

k. 434v-435, 26-27

k. 434-434v, 22-23

k. 594-594

k. 251

k. 433-433v, 7-9

k. 433v-434, 16-18, 68-69

k. 434-434v, 22-23

k.434v-435, 26-27

k.436-436v, 63-64

k. 549v-550

k. 432-432v, 49-51, 74-75, 90, 179-182

k. 36-37

k. 101-106

k. 434-434v, 22-23

k.434v-435, 26-27

k. 433-433v, 7-9

k. 433v-434, 16-18, 68-69

k. 434-434v, 22-23

k.434v-435, 26-27

k.436-436v, 63-64

k. 549v-550

k. 36-37

k. 101-106

k. 433-434,16-18, 68-69

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. Z. (1)

I. w nocy 19 września 2020 r. w miejscowości R. przy ul. (...) sprowadził niebezpieczeństwo zagrażające życiu i zdrowiu M. A., A. S. (1), i R. C. oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego pod postacią pożaru poprzez podpalenie pomieszczeń gospodarczych, obory i stodoły, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego w którym przebywały wymienione osoby, w wyniku czego zniszczeniu uległy budynki gospodarcze i elewacja budynku mieszkalnego co spowodowało straty o wartości 100.000 zł na szkodę T. C. i spowodowało zagrożenie życia i zdrowia M. A., A. S. (1) i R. C.

tj. czyn z art. 163§1 pkt. 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

I.

1. w nocy 19 września 2020 r. w miejscowości R. przy ul. (...) sprowadził niebezpieczeństwo zagrażające życiu i zdrowiu M. A., A. S. (1), i R. C. oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego pod postacią pożaru poprzez podpalenie pomieszczeń gospodarczych, obory i stodoły, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego w którym przebywały wymienione osoby, w wyniku czego zniszczeniu uległy budynki gospodarcze i elewacja budynku mieszkalnego co spowodowało straty o wartości 100.000 zł na szkodę T. C. i spowodowało zagrożenie życia i zdrowia M. A., A. S. (1) i R. C.

- częściowo wyjaśnienia A. Z. (1)

- zeznania M. S.

- zeznania P. J.

- zeznania G. M.

- zeznania A. Z. (2)

- zeznania L. Z.

- zeznania A. S. (2)

k. 432-432v, 49-51, 74-75, 90, 179-182

k. 435v

k. 434-435v

k. 550-550v

k.437-437v, 155-156

k. 436v-437, 147-148

k. 437v, 151-152

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I.

1

III.

1

IV.

1

I.

1

II.

1

III.

1

IV.

1,2

I.

1

II.

1,2

III

1,2

IV

1

I

1

II

1,2

III

1,2

IV

1

I

1

II

1

III

1

IV

1

I

1

I

1

II

1

I

1, 2

II

1

III

1

IV

1

II

1

III

1

IV

1

II

3

III

1

I

1

III

1

IV

1

III

1

- zeznania T. C.

- zeznania R. C.

-zeznania A. S. (1)

-zeznania M. A.

- zeznania D. P.

- protokół oględzin

- odpis wyroku

- opinia biegłego

- raport z interwencji

- protokół oględzin i odtworzenia płyty

- karta karna

- odpis wyroku

- zeznania H. W.

- częściowo wyjaśnienia A. Z. (1)

- potwierdził okoliczności niesporne tj. pożar nieruchomości, których jest właścicielem, użytkowanie ich przez pokrzywdzonych,

- wartość strat materialnych będących wynikiem pożaru nie była kwestionowana przez strony i nie budzi zastrzeżeń Sądu, - od A. S. (1), zaraz po pożarze, uzyskał informacje, że parę dni wcześniej A. Z. (1) groził A. S. (1) i M. A. spaleniem

- zeznania świadka w tym zakresie korespondują z zeznaniami pozastałych pokrzywdzonych oraz H. W., któremu także w/w pokrzywdzeni zaraz po pożarze powterdzili, że z ust A. Z. (1) padały groźby podpalenia

- brak podstaw, by podważać wiarygodność świadka

- od początku spójne, stanowcze

- potwierdzają okoliczności niesporne co do faktu zaistniałego pożaru, obecności w tym czasie w domu tego pokrzywdzonego oraz M. A. i A. S. (1)

- korespondują z zeznaniami M. A., A. S. (1) i D. P. w zakresie groźb kierowanych przez oskarżonych

- korespondują z treścią raportu z interwencji policji oraz protokołem oględzin i odtworzenia płyty w zakresie obecności oskarżonych na posesji należacej do pokrzywdzonego C.

- oskarżony A. Z. (1) potwierdził kiedy przebywał na posesji pokrzywdzonego C., przyznał, że groził A. S. (1) i M. A. "rozwalniem łba", zatem relacja świadka zbieżna jest w tej części z wyjaśnieniami oskarżonego i pozostaje niejako w logicznym ciągu, jeśli chodzi o opisane przez świadka okoliczności w jakich padały groźby ze strony każdego z oskarżonych,

- opisane przez świadka okoliczności, w tym w kontekście relacji łaczących wcześniej M. A. z A. Z. (1) i M. H. (1), a następnie A. S. (1), pozostają w logicznym ciągu mając na uwadze przypisane każdemu z oskarżonych przestępcze zachowania

- majac na uwadze determinację oskarżonego A. Z. (1) w wyrażaniu gróźb nie tylko pod adresem tego oskarżonego, ale również pod adresem M. A. i A. S. (1), w tym groźby spalenia, a następnie z uwagi na fakt pożaru - groźby oskarżonego niewątplwie budziły w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione

- zważywszy, że świadek nie był wcześniej skonfliktowany z oskarżonymi, nie miał intersu w tym, by zeznawać na temat okoliczności, które w rzeczywistości nie miały miejsca i niesłusznie obciążać oskarżonych

- nadto relacja zdana przez świadka znajduje swoje odzwierciedlenie w pozostałych dowodach, którym Sąd nadał walor wiarygodności, w tym dowodach obiektywnych tj. raport z interwencji, protokół z oględzin i odworzenia płyty

- w zakresie gróźb nadto koresponduje w tej części z wyjaśnienieniami A. Z. (1), który nie miał powodów, by potwierdzać, że takie pod adresem M. A. i A. S. (1) stosował, gdyby rzeczywiście tak nie było

- od początku spójne, stanowcze

- potwierdzają okoliczności niesporne- fakt pożaru i obecnośc określonych osób w domu w tym czasie

- korespondują z zeznaniami M. A., R. C. i D. P. co do gróźb kierowanych przez każdego z oskarżonych

- korespondują z treścią raportu z interwencji policji oraz protokołem oględzin i odtworzenia płyty

- oskarżony A. Z. (1) potwierdził kiedy przebywał na posesji pokrzywdzonego C., przyznał, że groził A. S. (1) i M. A. "rozwalniem łba", zatem relacja świadka zbieżna jest w tej części z wyjaśnieniami oskarżonego,

- opisane przez świadka okoliczności, w tym w kontekście relacji łaczących wcześniej M. A. z A. Z. (1) i M. H. (1), a następnie z tym świadkiem, pozostają niejako w logicznym ciągu mając na uwadze przypisane każdemu z oskarżonych przestępcze zachowania

- mając na uwadze determinację obu oskarżonych w zakresie gróźb kierowanych przez każdego z oskarżonych zarówno wobec tego pokrzywdzonego, jak i M. A. i R. C., w tym gróźb spalenia, a następnie z uwagi na fakt zaistniałego pożaru- groźby niewątpliwie budziły w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione

- zeznania świadka korespondują z pozostałymi zebranymi dowodami, którym Sąd nadał walor wiarygodności wobec czego i one zasługują na wiarę

- podkreślić należy, że sam A. Z. (1) przyznał się do stosowania gróźb pod adresem świadka M. A., a nie miał powodów, by w tym zakresie niesłusznie obciążać się

- od początku spójne, stanowcze

- potwierdzają okoliczności niesporne- fakt pożaru oraz obecność w tym czasie w domu określonych osób

- korespondują z zeznaniami R. C., A. S. (1) i D. P. w zakresie gróźb wypowiadanych przez każdego z oskarżonych

- korespondują z treścią raportu z interwencji policji oraz protokołem oględzin i odtworzenia płyty

- oskarżony A. Z. (1) potwierdził kiedy przebywał na posesji pokrzywdzonego C., przyznał, że groził A. S. (1) i M. A. "rozwalniem łba", zatem relacja świadka zbieżna jest w tej części z wyjaśnieniami oskarżonego,

- opisane przez świadka okoliczności, w tym w kontekście relacji łaczących wcześniej świadka z A. Z. (1) i M. H. (1), a następnie z A. S. (1), pozostają niejako w logicznym ciągu mając na uwadze przypisane każdemu z oskarżonych przestępcze zachowania

- z uwagi na determincję obu oskarżonych w wyrażaniu gróźb pod adresem nie tylko pokrzywdzonej, ale także A. S. (1), z którym związała się świadek,a która wcześniej była w związkach z oskarżonymi, groźbami kierowanymi przez A. Z. (1) pod adresem R. C., fakt, iż była już ofiarą przemocy ze strony M. H. (1), za co ten oskarżony został skazany- pokrzywdzona miała uzasadnine obawy, że wypowiadane goroźby zostaną spełnione

- fakt, że oględziny telefonów oskarżonych i pokrzywdzonej nie potwierdziły w pełnym zakresie zeznań świadka co do wysyłanych do niej SMSów z groźbami oraz połączeń telefonicznych z groźbami, w świetle zeznań świadka, iż nie wszystkie połączenia odbierała, a SMSy skasowała - nie podważa wiarygodności tego świadka, zwłaszcza w kontekście pozostałych dowodów, którym Sąd nadał walor wiarygodności

- zeznania świadka załsugują na wiarę, bo korespondują z pozostałymi dowodami, którym Sąd nadał walor wiarygodności

- podkreślić należy, że sam A. Z. (1) przyznał się do stosowania groźb pod adresem świadka i A. S. (1), a nie miał powodów, by niesłusznie się obciążąc

- od początku spójne, stanowcze

- korespondują z zeznaniami M. A., A. S. (1), R. C. w zakresie gróźb kierowanych przez M. H. (1),

- korespondują z treścią raportu z interwencji policji oraz protokołem oględzin i odtworzenia płyty

- oskarżony M. H. (1) potwierdził, że był obecny podczas telefonowania świadka do

jednego z pokrzywdzonych - M. A. lub R. C., co koresponduje z zeznaniami tego świadka i pokrzywdzonych

- mając na uwadze okoliczności sprawy wynikajace z wyżej przywołanych dowodów, należy dać wiarę zeznaniom świadka, że M. H. (1) dowiedziawszy się, że pożar nie objął domu, w którym mieszkali pokrzywdzeni- oznajmił, że ponownie podpali zabudowania, w odpowiedzi na co świadek postanowiła telefonicznie ostrzec pokrzywdzonych

- zeznania świadka uznać należy za wiarygodne albowiem korespondują z pozostałymi dowodami, którym Sąd nadał walor wiarygodności,

- relacja świadka toworzy jasny, logiczny przebieg wypadków

- opisane przez świadka okoliczności, w tym w kontekście relacji łaczących wcześniej M. A. z A. Z. (1) i M. H. (1), a następnie z A. S. (1), pozostają niejako w logicznym ciągu mając na uwadze przypisane każdemu z oskarżonych przestępcze zachowania

- dokument niekwestionowny przez strony

- potwierdza okoliczności niepsporne - pożar zabudowań należacych do T. C.

- nie przesądza wprawdzie o sprastwie M. H. (1) w zakresie przypisanych oskarżonemu przestępstw, nie mniej rzuca dodatkowe światło na motywy, jakimi się kierował oskarżony dopuszczając się czynów, w których pokrzywdzoną była M. A. i pozostali pokrzywdzeni, tj. R. C., u którego pomieszkiwała kobieta, a także mieszkał A. S. (1), z którym M. A. związała się

- skazanie oskarżonego za czyn z art. 157§1 kk popełniony na szkodę M. A. i popełnienie przez oskarżonego występków będących przedmiotem rozpoznania w niniejszym postępowaniu każe twierdzić, iż oskarżony nie pogodził się z odejściem od niego M. A., niejako nadal mścił się na pokrzywdzonej, ale także na jej nowym partnerze oraz R. C., u którego w/w mieszkali

- wydana przez specjalistę

- nie budzi zastrzeżeń Sądu

- wspiera pozostały materiał dowodowy, któremu Sąd nadał walor wiarygodności, uzupełnia go

- pomimo, że biegły nie wskazał w sposób zdecydowany, co było przyczyną pożaru, to mając na uwadze okoliczności bezpośrednio poprzedzające zaistnienie pożaru - wypowiadane wielokrtonie groźby spalenia, w tym oznajmienie przez oskarżonego M. H. (1), gdy dowiedział się, że pożar nie objął wszystkiego, iż dokończy czyn - w kontekście dokonanej przez biegłego analizy dotyczącej miejsca powstania pożaru, jego rozprzestrzeniania się, analizy dotyczacej ewentualnych innych przyczyn pożaru- Sąd uznał, że doszło do celowego podpalenia posesji zamieszkałej przez pokrzywdzonych

- Sąd w pełni podzlił także stanowisko biegłego, co do tego, że pożar stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia M. A., A. S. (1) i R. C., którzy - co jest niesporne- znajdowali się w budynkach znajdującym się na posesji objętej pożarem.

- dokument niekwestionowany przez strony

- koresponduje z zeznaniami pokrzywdzonych, D. P. oraz A. Z. (1) co do jego przebywania w określonym czasie na posesji pokrzywdzonego C.

- dokument niekwestionowany przez strony

- koresponduje z zeznaniami pokrzywdzonych, D. P. oraz A. Z. (1) co do jego przebywania w określonym czasie na posesji pokrzywdzonego C.

- niekwestionowana przez strony

- potwierdza fakt uprzedniej karalności oskarżonego M. H. (1), w tym działanie w zakresie przestępstwa z art. 190§1 kk w warunkach recydywy

- prawomocny

- potwierdza fakt uprzedniego skazania oskarżonego M. H. (2) m. in. z art. 190§1 kk

- korespondują z zeznaniami pokrzywdzonych, potwierdzając, że przed pożarem A. Z. (1) stosował groźby pod adresem pokrzywdzonych

- w części w jakiej potwierdza obecność na posesji pokrzywdonego C. oraz gróźb kierowanych pod adresem M. A. oraz A. S. (1) zasługują na wiarę, gdyż w tym zakresie korespondują z pozostałymi dowodami, jakim Sąd nadał walor wiarygodności

- nadto oskarżony nie miał powodów, by obciążać się niesłusznie

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

III, IV

I, II

I, II

II, III, IV

- częściowo wyjaśnienia A. Z. (1)

- wyjaśnienia M. H. (3)

- zeznania B. M. i

zeznania E. O.

- protokoły oględzin telefonów pokrzywdzonej i oskarżonych

- w części, w jakiej nie przyznaje się do winy w zakresie gróźb kierowanych wobec pokrzywdzonych nie zasługują na wiarę i stanowią w ocenie Sądu jedynie przyjętą przez oskarżonego linię obrony

- w tym zakresie sprzeczene z dowodami, jakimi Sąd nadał walor wiarygodności,

- wewnętrznie niespójne- raz przyznawał się do gróźb kierowanych wobec M. A. i A. S. (1), a co korespondowało z innymi dowodami, jakie Sąd uznał z wiarygodne- innym razem zaprzeczał temu, a co pozostawało odosobnione w świetle zebranych dowodów

-okoliczność bezsporna tj. dawna relacja łacząca oskarżonego z M. A., uporczywość i determinacja oskarżonego do utrzymania tej realcji, których nie powstrzymały nawet interwencje policji - pozostają w logicznym ciągu z przestępczym zachowaniem oskarżonego w zakresie kierowanych przez niego gróźb wobec tej pokrzywdzonej i jej obecnego partnera A. S. (1), wobec czego wyjaśnienia oskarżonego, w jakich zaprzecza, by dopuszczał się przedmiotowych gróźb, w tym także wobec R. C., u którego w/w mieszkali - nie zasługują na wiarę

- wyjaśnienia, w jakich nie przyznaje się do winy nie zasługują na wiarę i stanowią w ocenie Sądu jedynie przyjętą przez oskarżonego linię obrony

- w tym zakresie sprzeczene z dowodami, jakimi Sąd nadał walor wiarygodności,

-okoliczność bezsporna tj. dawna relacja łacząca oskarżonego z M. A., uporczywość i determinacja oskarżonego do utrzymania tej realcji - pozostają w logicznym ciągu z przestępczym zachowaniem oskarżonego w zakresie kierowanych przez niego gróźb wobec tej pokrzywdzonej i jej obecnego partnera A. S. (1) i w konsekwencji podjęcie próby zrealizowania tych gróźb tj. podpalenie posesji zamieszkałej przez w/w - pozstają w logicznym ciągu zdarzeń, wobec czego wyjaśnienia oskarżonego, w jakich zaprzecza, by dopuścił się przedmiotowych czynów - nie zasługują na wiarę

- uprzedni prawomocny wyrok skazujący oskarżonego za przestęsptwo z dnia 10 stycznia 2020 r. z art. 157§1 kk popełnione na szkodę M. A. wzmacnia przytoczone wyżej arumenty

- nic nie wniosły do przedmiotowej sprawy

- nic nie wniosły do sprawy

- w świetle zeznań M. A. dowody te nie podważają jej zeznań, które zostały wsparte pozostałymi dowodami, jakim Sąd nadał walor wiarygodności

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1a

1b

5a

5b

M. H. (1)

A. Z. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1. M. H. (1)

1a - art. 163§1 pkt.1 kk - sprowadził niebezpieczeństwo zagrażające życiu i zdrowiu M. A., A. S. (1) i R. C. oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego pod postacią pożaru poprzez podpalenie pomieszczeń gospodarczych, obory i stodoły, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego w którym przebywały wymienione osoby, w wyniku czego zniszczeniu uległy budynki gospodarcze i elewacja budynku mieszkalnego co spowodowało straty o wartości 100.000 zł na szkodę T. C. i spowodowało zagrożenie życia i zdrowia M. A., A. S. (1) i R. C..

Oskarżony z pełną świadomością i premedytacją dopuścił się w/w zachowania, realizując w ten sposób wcześniej wypowiadane przez siebie groźby

1b- art. 190§1 kk grożąc pokrzywdzonym pozbawieniem życia oraz spaleniem domu, w którym mieszkali wzbudził w pokrzywdzonych uzasadnioną obawę spłenienia tych gróźb- działał w zamiarze konkretnego odziaływania na psychikę pokrzywdzonych.

art. 12§1 kk - oskarżony wielokrotnie wypowiadał w/w groźby w krótkim okresie czasu tj. od 15 do 19 września 2020 r. - okoliczności sprawy wskazują, że oskarżony działał z góry powziętym zamiarem.

art. 64§1 kk- popełniając w okresie od 15 do 19 września 2020 r. czyn z art. 190§1 kk, dopuścił się go jedncześnie w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne.

Zgodnie z art. 115§3 kk -przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Oskarżony był skazany przez SR w Giżycku wyrokiem z dn. 08.11.2017 r. w sprawie IIK 273/17 m.in. za czyny z art. 190§1 kk - na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, objętą karą łaczną w tym orzeczeniu w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a którą odbywał w okresie od 20.06.2017 r. do 17.12.2018 r.

2. A. Z. (1)

5a- art. 190§1 kk - grożąc pokrzywdzonym pozbawieniem życia oraz spaleniem domu, w którym mieszkali wzbudził w pokrzywdzonych uzasadnioną obawę spłenienia tych gróźb- działał w zamiarze konkretnego odziaływania na psychikę pokrzywdzonych.

art. 12§1 kk - oskarżony wielokrotnie wypowiadał w/w groźby w krótkim okresie czasu tj. od 15 do 19 września 2020 r. - okoliczności sprawy wskazują, że oskarżony działał z góry powziętym zamiarem.

5b - art. 190§1 kk grożąc pokrzywdzonemu pozbawieniem życia oraz spaleniem domu, w którym mieszkał wzbudził w nim uzasadnioną obawę spłenienia tych gróźb- działał w zamiarze konkretnego odziaływania na psychikę pokrzywdzonego.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

---------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

--------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

---------

3.4. Umorzenie postępowania

     

-------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

---------------

3.5. Uniewinnienie

9

A. Z. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przez A. Z. (1) przestęsptwa z art. 163§1 pkt. 1 kk - art. 17§1 pkt.1 kpk w zw. z art. 414§1 kpk

Brak dostatecznych dowodów, by przypisać A. Z. sprawstwo w zakresie popełnienie czynu z art. 163§1 pkt. 1 kk, jak również dowodów, by przyspisać mu działanie w formie pomocnictwa czy też podżegania w tym zakresie.

Zeznania rodziców A. Z. (1) oraz A. S. (2) wskazują, że oskarżony ten nie opuszczał swojego miejsca zamieszkania, w czasie, kiedy doszło do pożaru.

Zeznania funkcjonariuszy policji M. S. i P. J., którzy zapoznali się z monitoringiem z feralnej nocy, kiedy doszło do podpalenia, a obejmującym miejsce zamieszkania oskarżonego, wskazują, że nie opuszczał on swojego domu w tym czasie.

Zeznania G. M. potwierdzają, iż w/w funkcjonariusze policji, którzy zapoznali się z monitoringiem oznajmili od razu po jego obejrzeniu, że A. Z. (1) nie opuszczał domu, kiedy doszło do podpalenia.

Brak możliwości bezpośredniego zapoznania się z nagraniem z monitoringu- dowód nie został zabezpieczony.

Oskarżony A. Z. (1) nie przyznał się do podpalenia.

O. w tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego M. H. (1) nie stanowią dostatecznego dowodu sprawstwa A. Z. (1) tym bardziej, że oskarżny ten miał interes, by obciążać A. Z. (1) i w konsekwencji w ten sposób dążył do uniknięcia odpowiedzialności za przedmiotowe przestępstwo.

Mając na uwadze wcześniejsze wielokrotnie groźby kierowane przez M. H. (1) wobec pokrzywdzonych i okoliczności sprawy, stwierdzić należy, że oskarżony ten "nie potrzebował zachęty", ani pomocy do dokonania przedmiotowego czynu, brak jest nadto dowodów na takie zachowanie oskarżonego A. Z. (1), który od początku nie przyznawał się, że ma cokolwiek wspólnego z tym podpaleniem.

Przekonanie R. C., M. A. oraz A. S. (1), że A. Z. (1) wspólnie z M. H. (1) dopuścił się przedmiotowego podpalenia, które w/w oparli na tym, iż wcześniej padały z ust A. Z. (1) określone groźby pod adresem w/w pokrzywdzonych- w świetle wyżej przytoczonych okoliczności- nie są wystarczającym dowodem, by przypisać temu oskarżonemu popełnienie przedmiotowego przestęsptwa, czy też pomocnictwa lub podżegania do tego czynu.

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1. J. H.

2. A. Z. (1)

1a

1b

2

4

5a

5b

6.

8

I

I I

I, II

II

III

IV

III, IV

III, IV

- zachowanie oskarżonego nie zasługuje na żadne usprawiedliwienie

- nie można akceptować sytaucji, w których oskarżony nie mogąc pogodzić się z rozstaniem z M. A. w odwecie douszcza się przestęstwa, powodując poważane zgrożenia dla zdrowia i życia nie tylko jej, ale i innych osób

- zachowanie oskarżonego zasługuje na szczególne potępienie albowiem oskarżony w imię zemsty za odrzucenie przez kobietę naraził życie i zdrowie pokrzywdzonych

- bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu

- wysokość strat materialnych na skutek popełnionego przestęsptwa

- postępowanie oskarżonego wskazuje, że jest on osobą agresywną, nieprzewidywalną, zagrażającą bezpieczeństwu innych  

- oskarżony swoim zachowaniem dopuścił się zamachu na jedno z najważniejszych wartości - zamachu na powszechne bezpieczeństwo

- w ocenie Sądu przestępstwo, jakiego sprawcą jest oskarżony zasługuje na szczególne potępienie, skrajną negatywną ocenę moralną,

- oskarżony swoim postępowaniem naruszył nie tylko przepisy prawa, ale także normy moralne i zasady współżycia społecznego, dał wyraz temu, że nie ma żadnych hamulców w dążeniu do osięgnieca postwionego sobie celu, że obce są mu jakiekolwiek przyjęte normy, wartości, zasady,

- pozostawanie oskarżonego pod wpływem alkoholu

- działanie w ramach powrotu do przestępstwa

- wysoki stopień społecznej szkodliwości

-w ocenie Sądu zachowanie oskarżonego nie zasługuje na usprawiedliwienie,

- oskarżony dał dowód tego, iż jest osobą bardzo agresywną, nieobliczalną,

- okoliczności sprawy każą przyjąć, że oskarżony nie jest sprawcą przypadkowym, a jego występki jedynie „wybrykami"

- zbieżność czasowa popłenionych czynów,

- umyślny charakter występków,

- ilość popełnionych przestępstw

- dotychczasowa karalność oskarżonego, w tym także za przestepstwo popełnione na szkodę M. A.

- tożsamosć celów jakimi się kierował

- zasadniczą funkcją środków karnych jest prewencja i ochrona porządku prawnego przed ponownym popełnieniem przestępstwa przez sprawcę

- uznając, iż zachodzi potrzeba wzmocnienia ochrony pokrzywdzonych przed zamachami na ich dobro prawne takie jak wolność, aby uniemożliwić kontakt sprawcy z pokrzywdzonymi orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych M. A. i A. S. (1) na odległość mniejszą niż 50 metrów - przez okres 4 ( cztery) lat.

- pozostawanie oskarżonego pod wpływem alkoholu

- wysoki stopień społecznej szkodliwości

-w ocenie Sądu zachowanie oskarżonego nie zasługuje na usprawiedliwienie,

- oskarżony dał dowód tego, iż jest osobą agresywną, nieobliczalną,

- wielokrotne groźby pod adresem pokrzywdzonych

- determinacja w dążeniu do utrzmania kontaktów z pokrzywdzoną, której nie powstrzymały nawet interwencje policji

- okoliczności sprawy każą przyjąć, że oskarżony nie jest sprawcą przypadkowym, a jego występki jedynie „wybrykami"

- pozostawanie oskarżonego pod wpływem alkoholu

- wysoki stopień społecznej szkodliwości

-w ocenie Sądu zachowanie oskarżonego nie zasługuje na usprawiedliwienie,

- oskarżony dał dowód tego, iż jest osobą agresywną, nieobliczalną,

- okoliczności sprawy każą przyjąć, że oskarżony nie jest sprawcą przypadkowym, a jego występki jedynie „wybrykami"

- zbieżność czasowa popłenionych czynów,

- umyślny charakter występków,

- ilość popełnionych przestępstw

- tożsamość celów, jakimi się kierował

- dotychczasowa niekaralność

- zasadniczą funkcją środków karnych jest prewencja i ochrona porządku prawnego przed ponownym popełnieniem przestępstwa przez sprawcę

- uznając, iż zachodzi potrzeba wzmocnienia ochrony pokrzywdzonych przed zamachami na ich dobro prawne takie jak wolność, aby uniemożliwić kontakt sprawcy z pokrzywdzonymi orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych M. A., R. C. i A. S. (1) na odległość mniejszą niż 50 metrów - przez okres 4 ( cztery) lat.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

1. J. H.

2. A. Z. (1)

3.

7.

I, II

III, IV

- w myśl postanowień art. 63§1 kk na poczet orzeczonej wobec M. H. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 20 września 2020 r. godz. 15.00 do dnia 28 kwietnia 2021 r. godz. 15.00, uwzględniając informację z k. 584 dotyczącej wprowadzenia do wykonia kary orzeczonej wobec w/w w innej sprawie

- w myśl art. 63§1 kk na poczet orzeczonej wobec A. Z. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 20 września 2020 r. godz. 15.05 do dnia 10 grudnia 2020 r. godz. 15.05 i od dnia 25 grudnia 2020 r. godz. 15.05 do dnia 31 maja 2021 r., uwzględniając informację z k. 342 dotyczącą okresu odbywania przez w/w kary orzeczonej w innej sprawie

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

--------------

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

10.

z uwagi na sytuację majątkowa i osobistą każdego z oskrżonych - bez majątku, bez większych dochodów, ogarniczone możliwości zarobkowania z uwagi na pozbawienie wolności- zwolniono oskarżonych od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych w myśl postanownień art. 624§1 kpk.

8. PODPIS