Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 772/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

rLp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

R. O.

Czyn opisany w wyroku z dnia 04.03.2021 r.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Pokrzywdzony R. S. (1) przyjechał do Polski i od dnia 01.06.2019 r. zatrudniony został w gospodarstwie rolnym zajmującym hodowlą trzody chlewnej G. K. (1) w miejscowości (...). Mieszkał on na terenie gospodarstwa w przystosowanym do zamieszkania pomieszczeniu składającym się z dwóch pokoi i kuchni. Oprócz niego mieszkał tak również D. W.. Drzwi od poszczególnych pomieszczeń nie są zamykane na klucz.

zeznania świadka R. S. (1)

k. 6-7 w zw. z k. 132

zeznania świadka G. K. (1)

k. 9v. w zw. z k. 130-131

zeznania świadka D. W.

k. 23-24 w zw. z k. 131-132

4.  R. S. (1) zarobione pieniądze trzymał w kieszeni wewnętrznej kurtki roboczej, która była zamykana na zamek. Miał tam odłożone pieniądze.

zeznania świadka R. S. (1)

k. 6-7 w zw. z k. 132

zeznania świadka G. K. (1)

k. 9v. w zw. z k. 130-131

6.  W niedzielę 13.10.2019 r. do gospodarstwa przyjechał oskarżony R. O. , który miał przyjechać do pracy i z całą rodziną zamieszkać w mieszkaniu pokrzywdzonego. Był on już wcześniej w dniu 10.10.2019 r. zapytać o pracę. G. K. (1) oprowadził wówczas oskarżonego R. O. i wytłumaczył na czym będzie polega jego praca, po czym odwiózł go na dworzec PKP. Umówili się, że w piątek przyjedzie do pracy.

wyjaśnienia oskarżonego R. O.

k. 62-63 w zw. z k. 129

zeznania świadka R. S. (1)

k. 6-7 w zw. z k. 132

zeznania świadka G. K. (1)

k. 9v. w zw. z k. 130-131

płyta CD z nagraniem ze spotkania z 10.10.2019r. ujęcia od 1 do 3

k. 10 w zw. z k. 133

dokumentacja fotograficzna

k. 16-18 w zw. z k. 132

Protokół oględzin

k. 13-18 w zw. z k. 132

12.  Oskarżony R. O. przyjechał dopiero w niedzielę 13.10.2019r. około godziny 15:00. Tego dnia R. S. (1) był na gokartach w P.. Nie zdążył spakować swoich rzeczy i przenieść się do D. W.. Pieniądze w kwocie 3.500 złotych były w kieszeni kurtki.

zeznania świadka R. S. (1)

k. 6-7 w zw. z k. 132

zeznania świadka G. K. (1)

k. 9v. w zw. z k. 130-131

zeznania świadka D. W.

k. 23-24 w zw. z k. 131-132

15.  D. W. od godzin porannych pracował przy trzodzie chlewnej. Kiedy po pracy wrócił do mieszkania widział jak oskarżony sprząta kuchnię w mieszkaniu zajmowanym przez R. S. (1). Oskarżony z kieszeni kurtki wyciągnął pieniądze w kwocie 3.500,00 zł. W krótkiej rozmowie, oskarżony poinformował, że od poniedziałku będzie razem z nimi pracować a około godziny 18 oskarżony poprosił o podwiezienie na dworzec. Oskarżony był nerwowy. Chciał szybko jechać do domu. Kiedy D. W. odwiózł oskarżonego na dworzec, pożegnał się z nim do poniedziałku.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego R. O.

k. 62-63 w zw. z k. 129

zeznania świadka D. W.

k. 23-24 w zw. z k. 131-132

17.  Wieczorem sms-owo skontaktował się z przyszłym pracodawcą, informując, że w poniedziałek będzie w pracy.

zeznania świadka G. K. (1)

k. 9v. w zw. z k. 130-131

18.  Kiedy nazajutrz R. S. (1) chciał jechać na zakupy okazało się, że z kieszeni kurtki zginęły pieniądze w kwocie 3.500,00 złotych. Razem z D. W. przeszukali mieszkanie. Ustalili na monitoringu, że oprócz ich i oskarżonego nikt nie przebywał na terenie gospodarstwa.

zeznania świadka R. S. (2)

k. 6-7 w zw. z k. 132

zeznania świadka G. K. (1)

k. 9v. w zw. z k. 130-131

20.  Teren gospodarstwa jest ogrodzony. Brama jest zawsze zamykana i otwierana pilotem. Nie ma innej furtki. W niedzielę, nie odbywają się transporty trzody chlewnej.

zeznania świadka G. K. (1)

k. 9v. w zw. z k. 130-131

dokumentacja fotograficzna

k. 17-18

22.  Oskarżony R. O. nie przyjechał do pracy. G. K. (1) od jednego z gospodarzy dowiedział się, że oskarżony był także u niego i wówczas zginął sterownik od wagi elektrycznej.

zeznania świadka G. K. (1)

k. 9v. w zw. z k. 130-131

23.  W maju 2019 r. oskarżony R. O. dzwonił do swojego brata o pożyczkę.

zeznania świadka A. O.

k. 28v. w zw. z k. 132

24.  Oskarżony R. O. ma 31 lat. Kawaler. Ma dwoje dzieci w wieku 4 i 2 lat. Podsądny ma wyksztalcenie zawodowe, z zawodu wędliniarz. Pracował w (...) i z tego tytułu otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 12.000,00 zł. netto. Leczył się psychiatrycznie. Karany. U oskarżonego R. O. stwierdzono zaburzenia psychiczne w przebiegu uzależnienia mieszkalnego w wywiadzie. R. O. miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia zarzucanych mu czynów i kierowania swoim postępowaniem.

wyjaśnienia oskarżonego R. O.

k. 62-63 w zw. z k. 129

karta karna

k. 85-86

opinia sądowo - psychiatryczna

k. 92-95

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

R. O.

Czyn opisany w wyroku z dnia 04.03.2021 r.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Nieudowodnionym jest, że to nie oskarżony R. O. ukradł pieniądze w kwocie 3.500,00 złotych należące do R. S. (1) oraz, że na teren gospodarstwa mogły wejść inne postronne osoby.

wyjaśnienia oskarżonego R. O.

k. 62-63 w zw. z k. 129

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

3, 11

wyjaśnienia oskarżonego R. O.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego dotyczącym jego pobytów na terenie gospodarstwa, a także jego sytuacji osobisto materialnej.

1-4, 7

zeznania świadka R. S. (3)

Żadna z tych osób nie znała oskarżonego osobiście, nie miała żadnych powodów, aby fałszywie pomawiać oskarżonego i zeznawać nieprawdę. Pokrzywdzonego tego dnia nie było na miejscu a obecni G. K. (1) i D. W. potwierdzili obecność oskarżonego na terenie gospodarstwa jak i w pomieszczeniu zajmowanym przez pokrzywdzonego. Dodatkowo G. K. (1) zeznał, że jego pracownicy zarabiają około 6-7 tyś miesięcznie, zatem pokrzywdzony dysponował pieniędzmi.

1, 4, 5

zeznania świadka D. W.

1-4, 6-9

zeznania świadka G. K. (2)

10

zeznania świadka A. O.

Świadek nie ma kontaktu z oskarżonym. Potwierdził, że kontaktował się z nim chcąc pożyczyć pieniądze.

11

opinia sądowo - psychiatryczna

Opinia sądowo-psychiatryczna została sporządzona rzetelnie, zgodnie z zasadami wiedzy i nie była kontestowana przez strony.

3,8

Dokumenty – protokół, karta karna

Zostały one wystawione przez kompetentne organy, na podstawie upoważnień ustawowych, a żadna ze stron, ani pochodzenia, ani autentyczności przedmiotowych dokumentów nie kwestionowała.

3

Płyta CD

Nagranie z monitoringu stanowi dowód wartościowy potwierdzający wizytę oskarżonego (za pierwszym razem) w gospodarstwie. Czas i godzina nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu. Zarówno w toku oględzin jak i przed sądem nie udało się odtworzyć całości nagrań, a jednie 3 spośród sześciu plików z powodu ich uszkodzenia. Świadkowie jednak zapoznali się w całości monitoringiem z dnia zdarzenia i dnia następnego i nie stwierdzili obecności jakichkolwiek osób trzecich na terenie gospodarstwa rolnego.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego R. O.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, w których zaprzeczał, aby dokonał kradzieży pieniędzy albowiem są sprzeczne z ustalonym w sprawie stanie faktycznym. Na terenie gospodarstwa poza właścicielem i długoletnim pracownikiem D. W. nie przebywały inne osoby. Oskarżony podczas sprzątania pomieszczeń pokrzywdzonego dokonał kradzieży pieniędzy z kurtki pokrzywdzonego, po czym opuścił teren gospodarstwa i nie wrócił do niego do pracy. Nielogiczne są wyjaśnienia, że nie chciał tam pracować ze względu na warunki. Wszak był dwukrotnie na terenie gospodarstwa i wiedział na czym polega praca. Wyraził zgodę na jej rozpoczęcie. Dopiero po kradzieży pieniędzy stał się nerwowy. W rozmowie z D. W. prosił o podwiezienie na dworzec i opuścił teren gospodarstwa, na które pomimo zapewnień nie wrócił.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. kradzież polega na zaborze w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. Przez zabór należy rozumieć wyjęcie rzeczy spod władztwa osoby nią władającej (właściciela, posiadacza lub dzierżyciela) i objęcie we własne władanie. Chodzi tutaj o faktyczne władztwo nad rzeczą, które w wyniku zaboru zostaje wbrew woli posiadacza naruszone. W swych konsekwencjach jednak zabór taki godzi w prawo własności, gdyż sprawca zaboru działa w celu przywłaszczenia zabranej rzeczy, tj. włączenia jej do swego stanu posiadania lub bezprawnego rozporządzenia nią na rzecz innej osoby. Należy podkreślić, że stanowiący istotę kradzieży zabór następuje bezprawnie, bez żadnej ku temu podstawy i bez zgody właściciela lub osoby, której mienie (rzecz) zabrano (wyr. SN z 18 XII 1998 r., IV KKN 98/98, Orz. Prok. i Pr. 1999, nr 7-8). W odniesieniu do wykładni pojęcia "zabór" przyjęto w doktrynie i orzecznictwie teorię zawładnięcia, według której zabór dokonany jest w momencie objęcia przez sprawcę rzeczy w faktyczne władanie. Kradzież jest, więc jednoaktowym działaniem sprawcy, a jej dokonanie realizuje się z momentem zawładnięcia przez sprawcę cudzą rzeczą w zamiarze jej przywłaszczenia. Kradzież jest przestępstwem umyślnym o charakterze kierunkowym, którego można się dopuścić się jedynie w zamiarze bezpośrednim - w celu przywłaszczenia ( animus rem sibi habendi).

Odnosząc się do przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że oskarżony dokonał kradzieży pieniędzy należących do R. S. (3). Na terenie gospodarstwa oprócz właściciela G. K. (1) i pracownika D. W., oraz oskarżonego nie było innych osób. Jak zeznali świadkowie – D. W. i G. K. (2) – brama wjazdowa jest zamknięta i otwierana tylko na przyjazd kontrahentów a teren gospodarstwa ogrodzony. Nie ma możliwości innego dostania się na jego teren. W niedzielę (data czynu) nie ma żadnego odbioru zwierząt. Oskarżony sprzątał w pomieszczeniu mieszkalnym pokrzywdzonego i korzystając z okazji ukradł mu pieniądze. Jego zachowanie, które zauważył D. W. tzn. nerwowość, konieczność natychmiastowego opuszczenia gospodarstwa, a także brak późniejszego zatrudnienia się nie była przypadkowa. Poza tym oskarżony dał się poznać również innemu gospodarzowi jako osoba, która okradła go w związku z wykonywaniem na jego gospodarstwie pracy.

W tym miejscu przypomnieć należy, że również dowód z poszlak może stanowić pełnowartościowy dowód winy. Należy zatem udowodnić, że poszlaki posiadają taką wymowę, iż ponad wszelką wątpliwość wykluczają jakąkolwiek inną wersję zdarzenia, aniżeli ta przyjęta w akcie oskarżenia.

Całość relacji świadków w powiązaniu z zachowaniem oskarżonego badana we wzajemnym powiązaniu tworzy jedną spójną i logiczną całość.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. O.

1

1

Na niekorzyść:

1.  znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu;

2.  brak naprawienia szkody;

3.  umiarkowana wysokość szkody, niestosowanie szczególnie wyrafinowanych zabiegów, jednak dla pokrzywdzonego stanowiła znaczący wkład w budżecie;

4.  miał znaczny stopień swobody w działaniu; nie znajdował się w trudnej sytuacji motywacyjnej (nie był „przymuszany” czynnikami zewnętrznymi, itp.);

5.  uprzednia karalność;

6.  zamiar bezpośredni, kierunkowy;

7.  oskarżony jest bowiem osobą w pełni poczytalną, która osiągnęła wiek odpowiedzialności karnej i ma świadomość znaczenia swoich czynów. Jednocześnie zna on skutki naruszania prawa (oskarżony był w przeszłości karany). Tym samym uzasadnionym było w tej konkretnej sytuacji wymagać od oskarżonego zachowania zgodnego z normą prawną. Jednocześnie nie zachodziły przyczyny, które uzasadniałyby odmowę takiego zachowania. Można zatem postawić oskarżonemu zarzut, że mając możliwość wyboru postępowania, nie dał posłuchu normie prawnej. Z uwagi na wiek, wykształcenie oraz niczym niezakłóconą poczytalność, miał zdolność rozpoznania bezprawności swojego zachowania, a mimo tego chciał dokonać kradzieży.

8.  Orzeczona kara realizuje dyrektywę indywidualnej prewencji uzmysławiając oskarżonemu, że ponawiające się wchodzenie w konflikt z porządkiem prawnym i nie wyciągnięcie wniosków z wcześniejszych skazań, spotyka się z negatywną reakcją organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i że nie może bez końca być traktowana łagodnie;

9.  oskarżony spełniał warunek do zastosowania instytucji probacji (art. 69 K.k.) z której sąd w niniejszej sprawie skorzystał, zawieszając wykonanie kary.

Na korzyść:

- brak karalności za przestępstwa przeciwko mieniu;

R. O.

2

1

Nałożono obowiązek informowania kuratora o przebiegu okresu próby, aby zapewnić regularny kontakt oskarżonego z kuratorem.

R. O.

3

1

Orzeczono obowiązek naprawienia szkody, która dotąd nie została wyrównana.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. O.

4

1

Zasądzono właściwą kwotę wynagrodzenia na rzecz obrońcy, który pełnił swoją funkcję z urzędu albowiem nie budziło wątpliwości, że koszty te nie zostały one pokryte nawet w części.

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

Oskarżonego zwolniono od kosztów sądowych albowiem ma on na utrzymaniu rodzinę – dwójkę dzieci i konkubinę

6.  Podpis

Sędzia Renata Sypniewska