Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1029/19 Sprostowano postanowieniem z dnia 14.10.2020 r.

POSTANOWIENIE

Dnia 25 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Sędziowie: Krzysztof Kacprzak

Sławomir Zieliński

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy ze skargi J. P.

z udziałem R. P., Gminy S. i Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...)

o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem z dnia 9 września 2009 r. wydanym w sprawie I Ns 1496/08 Sądu Rejonowego w Zgierzu

z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...)

o stwierdzenie zasiedzenia

na skutek apelacji skarżącego

od punktu 1 postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 23 stycznia 2019 r. wydanego w sprawie I Ns 1230/16

postanawia:

1.  uchylić punkt 1 zaskarżonego postanowienia i odrzucić skargę o wznowienie postępowania;

2.  ustalić, ze uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.