Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1832/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sławomir Zieliński

Sędziowie: Marta Witoszyńska (ref.)

(del.) Anna Anduła - Dzikowska

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt I C 474/18

I.  z apelacji pozwanego zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. oddala powództwo;

2. zasądza od M. P. na rzecz Towarzystwa (...)
i (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.
kwotę 1 800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów
procesu.”;

II. oddala apelację powoda;

III. zasądza od M. P. na rzecz Towarzystwa (...)
i (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.
kwotę 932 (dziewięćset trzydzieści dwa) złote tytułem zwrotu
kosztów postępowania apelacyjnego.