Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2548/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia Sławomir Zieliński

Sędzia Marta Witoszyńska

Sędzia (del.) Anna Anduła - Dzikowska

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Sprawiedliwości

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

z dnia 8 listopada 2019 roku

sygn. akt II C 1084/18

oddala apelację.