Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 728/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Magdalena Balion - Hajduk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2021 r. w G.

sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K.

przeciwko L. D.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt I C 1411/18

1.  oddala apelację,

2.  nie obciąża pozwanego kosztami postepowania odwoławczego.

SSO Magdalena Balion – Hajduk

Sygn. III Ca 780/20

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem 17 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach zasądził od pozwanego L. D. na rzecz powoda Kancelarii (...) SA w K. 1980 zł ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 10 lutego 2016 roku oraz 912,40 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, a także oddalił powództwo w pozostałej części. Sąd Rejonowy ustalił, iż 10 stycznia 2016 roku powód zawarł z (...) spółką z o. o. w W. umowę ramową pożyczki nr (...). Na podstawie tej umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielać powodowi pożyczek gotówkowych. Pożyczki te miały być udzielane w kwotach od 100 do 1800 zł. Na podstawie ramowej umowy pożyczki powód złożył wniosek o udzielenie pożyczki przez internet. We wniosku wskazano, że całkowita kwota pożyczki wynosi 1800 zł. Okres obowiązywania umowy wynosił 30 dni. Całkowita kwota do spłacenia wynosiła 1980 zł. K. Polska przelała 10 stycznia 2016 roku na rachunek bankowy powoda 1800 zł. Pozwany nie wywiązał się z warunków umowy i zaprzestał regulowania należności. 24 października 2016 Kancelaria (...) SA w K. i pożyczkodawca zawarli umowę cesji wierzytelności, na podstawie której na rzecz powódki została przelana wierzytelność przysługująca wobec pozwanego. Zgodnie z załącznikiem do umowy cesji całkowita kwota do zwrotu wynosiła 2170 zł, na którą składa się kapitał w wysokości 1800 zł. Sąd Rejonowy w części uwzględnił powództwo podnosząc, iż na powódkę zgodnie z art. 509 § 2 k.c. przeszły wraz z wierzytelnością wszelkie związane z nią prawa, zaś podstawą żądania był przepis art. 720 § 1 k.c. Sąd podkreślił, iż pomiędzy powodem, a poprzednim wierzycielem została zawarta umowy pożyczki i całkowita kwota, jaką powinien pozwany zwrócić to 1980 zł. Powódka nie wykazała dochodzonej kwoty 190 zł z tytułu kosztów opłat dodatkowych za monity pisemne, rozmowy telefoniczne ponaglające do spłaty zadłużenia i pisemne.

Pozwany w apelacji wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości podnosząc, iż powódka nie przedstawiła umowy pożyczki z 10 stycznia 2016 roku i potwierdzenia dokonania przelewu pożyczki, zaś w miejsce umowy ramowej przedstawiła jedynie jej projekt niepodpisany przez nikogo, zamiast dowodu przelewu pożyczki na konto pozwanego powód przedstawia kopię wydruku nieznanego pochodzenia pozbawionego istotnych cech.

Powódka wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego wg norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Podniesione przez powódkę zarzuty są nieuzasadnione. Sąd Okręgowy podziela i przyjmuje za swoje ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy oraz przyjętą podstawę prawną rozstrzygnięcia. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w postaci umowy ramowej pożyczki, dowodu przelewu na rzecz pozwanego kwoty 1800 zł, umowy przelewu wierzytelności i zawiadomienia o dokonaniu cesji Sąd I instancji ustalił, że pozwany zawarł umowę ramową pożyczki z (...) spółką z o.o. w W.. Przelewem z dnia 10 stycznia 2016r. (...) spółka z o.o. przekazała na rachunek pozwanego kwotę 1800 zł tytułem pożyczki.

Powódka przedstawiła ramową umowę pożyczki, z której wynika, że pożyczki udzielane są na odległość w kwotach od 100 zł do 1800 zł na okres od 7 do 30 pełnych dni, określony przez pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie potyczki. Z umowy tej wynika, że indywidualna treść umowy pożyczki jest ustalana w drodze złożonego przez pożyczkobiorcę i zaakceptowanego przez pożyczkodawcę wniosku o pożyczkę.

Zgodnie z § 3.3 umowy ramowej pożyczki po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, potwierdzenia podanego numeru telefonu komórkowego i po podaniu indywidualnego kodu (...) przesłanego na numer telefonu komórkowego pożyczkobiorcy, pożyczkobiorca zostanie przekierowany do zabezpieczonego serwisu usług płatniczych celem podania danych niezbędnych do przekazania wymaganej opłaty rejestracyjnej w wysokości 0,01 zł. § 3.9 stanowi, że po zaakceptowaniu każdego wniosku pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę pożyczkodawca prześle formularz informacyjny dotyczący każdej pożyczki, która będzie integralną częścią niniejszej umowy ramowej. Taki formularz informacyjny został sporządzony i zawiera wszystkie konieczne według umowy elementy. Pozwany zawarł umowę pożyczki na kwotę 1800 zł na okres 30 dni i zobowiązał się do spłaty kwoty 1980 zł. Dokumenty stanowiące umowę sporządzoną na odległość nie zawierają podpisów. Należy podkreślić, że w toku postępowania przed Sądem Rejonowym, a także w apelacji pozwany nigdy nie kwestionował, że kwota 1800 zł z tytułu pożyczki została przelana na jego konto i że na dokumentach stanowiących dowody w niniejszej sprawie wskazany przez powódkę numer konta nie należy do niego. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 10 grudnia 2003 roku sygn. akt: V CZ 127/03 wskazał, że oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych .

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego Dział trzeci pt. „Forma czynności prawnych” czynności prawne mogą mieć formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną - art. 73 § 1 k.c. Art. 77 k.c. wskazuje, że do zachowania dokumentalnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, zaś art. 77 3 k.c. wskazuje, iż dokumentem jest nośnik informacji umożliwiających zapoznanie się z jej treścią. Błędny zatem jest zarzut pozwanego, iż umowa pożyczki jako niepodpisana nie może stanowić podstawy żądania, wręcz przeciwnie, w przypadku umów zawieranych na odległość przez internet, jak w niniejszej sprawie, z samej istoty rzeczy umowy te nie są zaopatrzone własnoręcznymi podpisami, a weryfikacja tożsamości jest przeprowadzana w ustalony przez strony sposób, jak np. w sposób opisany w § 3 umowy. Skoro przelano z tytułu umowy pożyczki pozwanemu kwotę pożyczki, to zgodnie z ar. 720 k.c. pozwany winien tą kwotę wykazanego zadłużenia zwrócić.

Sąd Okręgowy, mając powyższe na uwadze na mocy art. 385 k.p.c. orzekł jak w sentencji. Na podstawie art. 102 k.p.c. Sąd nie obciążył pozwanego kosztami postepowania odwoławczego z uwagi na jego trudną sytuację zdrowotną i materialną.

SSO Magdalena Balion - Hajduk