Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 69/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Wioletta Paprotna

Protokolant: Bartłomiej Podress-Leszek

po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2020 r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawę z powództwa małoletniej J. K.

zastępowanej przez przedstawiciela ustawowego R. K.

przeciwko Ż. K.

o alimenty

I.  zasądza od pozwanej Ż. K. na rzecz małoletniej powódki J. K. urodzonej (...) alimenty w wysokości po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 – go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 kwietnia 2021 r.;

II.  odstępuje od obciążania pozwanej kosztami procesu;

III.  wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

sędzia Wioletta Paprotna

Sygn. akt III RC 69/21

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować

2.  opublikować treść protokołu i orzeczenia w systemie

3.  odpis wyroku przesłać pełnomocnikowi małoletniej powódki wraz z klauzulą wykonalności po uprawomocnieniu

4.  kopię wyroku z klauzulą wykonalności pozostawić w aktach

5.  przedłożyć z wnioskiem o uzasadnienie lub za 10 dni.

Ś., dnia 20 lipca 2021 r.

sędzia Wioletta Paprotna