Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IC 336/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

Sędzia SO Dorota Krawczyk

Protokolant

Katarzyna Guzicka

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2021 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie

sprawy z powództwa S. Ś.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę

1. zasądza od pozwanego (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda S. Ś. tytułem zadośćuczynienia kwotę 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty,

2. zasądza od pozwanego (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda S. Ś. kwotę 3.473,00zł (trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty,

3. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda S. Ś. tytułem renty kwotę po 85,00zł (osiemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie poczynając od 1 stycznia 2021 r. i na przyszłość płatną z góry do dnia 10 każdego kolejnego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie którejkolwiek z rat;

4. oddala powództwo w pozostałej części;

5. nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 2.725zł,00zł (dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych) tytułem brakującej opłaty od pozwu od uiszczenia, której powód został zwolniony od uwzględnionej części powództwa;

6. nie obciąża powoda S. Ś. brakującą opłatą od pozwu od oddalonej części powództwa;

7. nie obciąża powoda S. Ś. brakującymi kosztami procesu na rzecz pozwanego (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W..

Sędzia SO Dorota Krawczyk