Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I Ns 329/19

POSTANOWIENIE

Dnia 4 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Agnieszka Wolak

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Kubik - Rzepiela

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2021 r. w Zawierciu na rozprawie

sprawy z wniosku J. D.

z udziałem M. D.

o stwierdzenie nabycia praw do spadku po W. D.

stwierdza, że spadek po W. D. s. J. i K., zmarłym dnia 23.03.1982r. w Z., ostatnio stale zamieszkałym w D., na podstawie ustawy nabyli z dobrodziejstwem inwentarza : wdowa S. D. zd. T. c. I. i A., syn J. D. s. W. i W. oraz syn M. D. s. W. i S. po 1/3 (jedna trzecia) części każde z nich, którzy w tych samych częściach na podstawie ustawy nabyli wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne i leśne.

Do Starostwa Powiatowego Wydział Geodezji w Z.

Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział I Cywilny

w załączeniu przesyła odpis prawomocnego z dniem

16.03.2021 r. postanowienia do dalszego załatwienia,

Wnioskodawca J. D.

zam. (...)-(...) S., ul. (...)

Przedmiotem spadku są nieruchomości

Sędzia …………………………..