Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I Ns 660/19

POSTANOWIENIE

Dnia 9 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Agnieszka Wolak

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Kubik - Rzepiela

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2020 r. w Zawierciu na rozprawie

sprawy z wniosku E. C.

o stwierdzenie nabycia praw do spadku po M. K.

stwierdza, że spadek po M. K. s. K. i H., zmarłym dnia 9.11.2008r. w S., ostatnio stale zamieszkałym w S. na podstawie ustawy nabyli wprost: córka E. C. zd. K. c. M. i T. oraz syn K. K. (3) s.M. i T. po ½ (jedna druga) części każde z nich.