Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 98/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

1. R. M.

W dniu 19 lipca 2020 roku w G. na skrzyżowaniu ulicy (...) kierując samochodem osobowym marki S. (...) o nr rej. (...) nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określane w art. 3 ust. 1 i art. 25 ust. 1 Ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, że nie zachowując szczególnej ostrożności wjechał z podporządkowanej ulicy (...) na skrzyżowanie z ul. (...), nie ustępując pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu z jego prawej strony kierującemu motocyklem marki J. o nr rej. (...), którym kierował R. P., w wyniku czego doszło do zderzenia się pojazdów, w następstwie czego kierujący R. P. doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia mózgu, złamania prawej kości łonowej, pourazowego krwiaka stawu kolanowego lewego, powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu

tj. popełnienia czynu z art. 177§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

- spowodowanie wypadku przez oskarżonego

- obrażenia doznane przez oskarżyciela posiłkowego

- protokoły oględzin

- szkic miejsca zdarzenia, dokumentacja fotograficzna

- opinia biegłego z zakresu medycyny

- opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego

- zeznania świadków: R. P.

- I. M.

- P. W.

- wyjaśnienia oskarżonego

k. 8-9

k. 50,52

28 – 37,

k. 68-69

k. 136-145

k. 227

k. 227

k. 227v

k. 226v.

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

- protokoły oględzin

- szkic miejsca zdarzenia, dokumentacja fotograficzna

- opinia biegłego z zakresu medycyny

- opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego

- zeznania świadków: R. P.

- I. M.

- P. W.

- wyjaśnienia oskarżonego

- dowody sporządzone zaraz po zdarzeniu przez funkcjonariuszy policji, posiadający stosowną wiedzę oraz doświadczenia zawodowe

- wydana na podstawie dokumentacji medycznej, poparta wiedzą i doświadczeniem zawodowym lekarza

- biegły wskazał na przyczyny zaistnienia wypadku drogowego – naruszenie zasad bezpieczeństwa przez oskarżonego, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście, wbrew przepisom Prawa o ruchu drogowym,

- opinia biegłego jest poparta jego wiedzą, doświadczeniem zawodowym, szczegółowo uzasadniona i oparta na całokształcie materiału dowodowego.

- zrelacjonował w jakich okolicznościach doszło do wypadku, jaki był jego przebieg oraz jakich doznał obrażeń

- te okoliczności potwierdzają opnie biegłych

- żona oskarżonego, była pasażerem pojazdu, opisała w jakich okolicznościach doszło do potrącenia motocyklisty, jakie było natężenie ruchu oraz swoje spostrzeżenia

- opisał czynności, które podejmował już po zdarzeniu, odnośnie których nie ma żadnych zastrzeżeń

- przyznał się do winy, przyznał że nie zauważył nadjeżdżającego motocyklisty

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności karnej za czyn kwalifikowany z art. 177§1kk podlega ten, kto naruszając, choćby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art.157§1kk – takie, które powodowały naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni.

Rodzaj odniesionych obrażeń przez oskarżyciela posiłkowego został szczegółowo opisany w opinii biegłego, a wnioski tam zawarte Sąd w pełnym zakresie podziela.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. M.

1.

1.

- wymierzając karę Sąd wziął pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu, na którego ocenę wpływ miały rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiar wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu oraz rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

- przedmiotem ochrony w zakresie przestępstwa określonego w art.177 kk jest bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi uczestniczących w ruchu lądowym. - oskarżony swoim nieumyślnym zachowaniem, naruszeniem reguł ostrożności w ruchu drogowym doprowadził do powstania szkody – utraty zdrowia przez pokrzywdzonego.

- stopień naruszenia reguł bezpieczeństwa świadczy o niefrasobliwości oskarżonego

- Zdaniem Sądu kara grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawi dziennej wynosi 25zł, jest karą adekwatną do wagi i okoliczności czynu oskarżonej.

- oskarżony nie był dotychczas karany, było to zdarzenie incydentalne,

- czyn został popełniony z winy nieumyślnej,

Oskarżony oczywiście nie zamierzał spowodować określonych skutków wypadku, choć jego następstwa mógł przewidzieć; powinien zachować szczególną ostrożność zbliżając się do skrzyżowania i je pokonując;

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo – art. 25 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. M.

2.

1

Zwrot zatrzymanego przedmiotu oskarżonemu – videorejestratora – jako zbędnego dla tej sprawy.

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Oskarżony osiąga dochód, który pozwala mu na poniesienie stosownych kosztów postępowania - opłaty oraz wydatków. Wymiar opłaty określono na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.06.1973r (Dz.U. tj. z 1983r nr 49, poz. 223 ze zm.). Wysokość wydatków określono na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013r poz. 663) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2014r w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. z 2014r poz. 861, ze zm.)

1.Podpis

{KONIEC}