Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 171/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lipca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jolanta Jachowicz

Protokolant: sekr. sąd. Malwina Kosak

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. S.

przeciwko M. B.

o zapłatę

oraz sprawy z powództwa M. B.

przeciwko P. S.

o zapłatę

na skutek apelacji M. B.

od wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu

z dnia 11 października 2018 roku, sygn. akt V GC 499/14

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od M. B. na rzecz P. S. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

III.  nakazuje pobrać od M. B. na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 864 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery) tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych.