Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 354/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: sędzia Jolanta Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L.

o zapłatę

oraz z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w zakresie punktów 1. i 2. z dnia 4 listopada 2019 roku, sygn. akt XIII GC 2945/18

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z pozostawieniem temuż sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron przez PI.

20.08.2021r.