Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 335/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Urszula Salwin-Kowalczyk

Protokolant: Monika Malanowska

przy udziale Prokuratora --------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2020 r.,10 lipca 2020 roku, 4 stycznia 2021 roku, 8 lipca 2021 roku

sprawy przeciwko I.J. Ś.

urodz. (...)

w N.

syna J. i W. z d. C.

oskarżonego o to, że: w dniu 10 sierpnia 2018 roku w miejscowości S. na ulicy (...) gmina S. województwo (...) groził pobiciem oraz pozbawieniem życia małoletniemu K. W. , przy czym groźby te wzbudziły u zagrożonego uzasadnioną obawę , że będą spełnione,

tj. o czyn z art. 190§1kk

oraz przeciwko II. W. K.

urodz.(...) w S.

s. C. i J. z d. B.

w dniu 10 sierpnia 2018 roku w miejscowości S. na ulicy (...) gmina S. województwo (...) groził pobiciem oraz pozbawieniem życia małoletniemu K. W. , przy czym groźby te wzbudziły u zagrożonego uzasadnioną obawę , że będą spełnione,

tj. o czyn z art. 190§1kk

orzeka

I.oskarżonego J. S. uznaje winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 190§1 kk wymierza mu karę grzywny w wymiarze 40 (czterdzieści ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 20 (dwadzieścia ) złotych;

II.oskarżonego W. K. uznaje winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 190§1 kk wymierza mu karę grzywny w wymiarze 40 (czterdzieści ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 20 (dwadzieścia ) złotych;

III.na podstawie art. 624§1 kpk zwalania oskarżonych: J. Ś. i W. K. z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania przejmując je na rachunek Skarbu Państwa;

IV.zasądza ze Skarbu Państwa na rzecz adw. P. L. kwotę 900 (dziewięćset ) złotych plus należny podatek VAT tytułem ustanowienia obrońcy z urzędu .