Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 19/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Otwocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: SSR Dorota Szczęch

Protokolant: p.o. .sekr. sądowy Klaudia Kęsik

po rozpoznaniu w dniu20 lutego 2020 r. w O. na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej Z. S. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową K. M.

przeciwko P. S.

o podwyższenie alimentów

1.  podwyższa alimenty od pozwanego P. S. na rzecz małoletniej powódki Z. S. ur. (...) z kwoty 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie o sygnaturze akt I C 521/14 - do kwoty po 700 zł (siedemset złotych) miesięcznie płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat do rąk przedstawicielki ustawowej K. M. - poczynając od dnia 14 stycznia 2019r.;

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3.  wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

4.  zasądza od pozwanego P. S. na rzecz powódki Z. S. reprezentowanej przez K. M. kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

5.  nakazuje ściągnąć od pozwanego P. S. na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego w Otwocku) kwotę 400 zł (czterysta złotych) tytułem nieuiszczonej przez powódkę opłaty sądowej należnej od uwzględnionej części powództwa, pozostałe nieuiszczone koszty sądowe ponosi Skarb Państwa.

Sygn. akt. III RC 19/19

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym w dniu 14 stycznia 2019r. przedstawicielka ustawowa małoletniej Z. S., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego P. S. na rzecz Z. S., wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z dnia 11 marca 2015r. sygn. III C 5221/14, z kwoty 200 zł miesięcznie do kwoty 900 zł miesięcznie płatnych do rąk matki K. M., do dnia 10 każdego miesiąca z góry wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku uchybienia terminowi płatności oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania w sprawie (k.1-4). Jednocześnie został złożony wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zobowiązanie pozwanego do płacenia na czas trwania postępowania alimentów w wysokości 700 zł miesięcznie do rąk matki.

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2019r. udzielono zabezpieczenia i zobowiązano pozwanego do łożenia na utrzymanie małoletniej Z. S. alimentów w kwocie 500 zł miesięcznie płatnych do rąk matki K. M. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (postanowienie k. 19)

W odpowiedzi na pozew z dnia 11 marca 2019r. pozwany reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika uznał powództwo do kwoty 400 zł miesięcznie w pozostałej części wniósł o oddalenie powództwa oraz wniósł o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych ( k. 79- 82).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia Z. S. urodziła się w dniu (...) i jest dzieckiem pochodzącym ze związku małżeńskiego K. S. (1) (obecnie M.) i P. S. zawartego w dniu 19 sierpnia 2006r. w USC w O., który to związek został rozwiązany przez rozwód orzeczony wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie o sygn. akt III C 521/14, bez orzekania o winie. Sąd wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią powierzył obojgu rodzicom ustalając, iż jej miejscem zamieszkania będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Kosztami utrzymania małoletniej Z. S. obciążono oboje rodziców, ustalając w nich udział ojca P. S. na kwotę 200 zł miesięcznie, płatną do rąk matki z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat .(wyrok k. 8)

W dacie orzekania w sprawie III C 521/14 małoletnia Z. S. miała 5 lat i uczęszczała do przedszkola. Dziewczynka urodziła się z toksoplazmozą rzez pewien czas wymagała opieki w Centrum (...).

Matka małoletniej K. M. (poprzednio S.) w chwili orzekania w sprawie o rozwód miała 30 lat i była zatrudniona w banku. Oprócz córki Z. miała na utrzymaniu córkę J. ur. (...) pochodzącą z innego związku. Razem z pozwanym podpisała porozumienie wychowawcze, które obejmowało kwestię zamieszkania Z., opieki, leczenia, wyjazdów. Na mocy tego porozumienia oboje rodzice zobowiązali się pokrywać koszty związane ze zorganizowanymi wyjazdami letnimi/zimowymi dziecka po połowie - wyjątkiem były wakacje spędzone z każdym z rodziców - wskazano że koszty te nie będą ujmowane w ewentualnym wniosku o podwyższenie alimentów (k. 8 akt sprawy III C 521/14)

W dacie orzekania w sprawie o rozwód alimenty były zasądzone na kwotę 200 zł, - bowiem zdaniem K. M. - zgodnie ustalili między sobą, że pozwany będzie spłacał kredyt i mieszkanie zostanie dla córki.

Pozwany P. S. w dacie orzekania w sprawie o rozwód miał 30 lat i pracował w gastronomii w prywatnej firmie. Oprócz córki Z. nie miał innych osób na utrzymaniu. Ojciec dziecka dobrowolnie pokrywał koszty przedszkola, leczenia, ubrań córki, wyraził zgodę na rozwód bez orzekania o winie i alimenty na córkę 200 zł.

W chwili orzekania w niniejszej sprawie małoletnia Z. S. ma 10 lat i uczy się w 3 klasie szkoły podstawowej, chodzi na dodatkowe odpłatne zajęcia plastyczne na terenie szkoły. Ponadto korzysta z nauki j. angielskiego które odbywają się w domu, koszt 70 zł za 1 godzinę w tygodniu (miesięcznie 280 zł). Uczęszcza również na dodatkowe zajęcia plastyczne w osiedlowym klubie, koszt 50 zł. Matka powódki ponosi koszty opiekunki do dziecka, 15 zł za godzinę, w zależności od potrzeb 2/3 razy w tygodniu (200 zł miesięcznie), bowiem małoletnia mając zajęcia w szkole na godzinę 12, jest zaprowadzana przez opiekunkę i odbierana po szkole. Raz w tygodniu w piątki Z. jest odbierana przez dziadków ojczystych. Małoletnia pozostaje pod opieką stomatologa oraz od 2018r. pod opieką ortodonty. Matka powódki pożyczyła pieniądze od swoich rodziców w wysokości 2000 złotych na wykonanie aparatu ortodontycznego Z., w ramach prywatnej opieki z uwagi na długi czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ. Koszt wizyty u ortodonty co 6 tygodni wynosi 150 zł, który pokrywa matka. Ponadto K. M. pożyczała pieniądze od swoich rodziców na sfinansowanie wyjazdu wakacyjnego Z. na kolonię 1500 zł. Część tej pożyczki zwróciła rodzicom a część została jej umorzona. Z. bierze udział w wycieczkach szkolnych. Co dwa lata Z. korzysta z wizyt u okulisty. Z. otrzymuje od ojca prezenty z okazji urodzin, świąt są to prezenty składkowe. Powódka ma stały kontakt z ojcem co drugi weekend oraz w ferie, wakacje, święta. Pozwany zabiera córkę na pizzę, do restauracji, na lody, na różne warsztaty, do kina, do teatru na przedstawienia dla dzieci. Koszt pobytu Z. w dwa weekendy u pozwanego wynosi ok. 200 zł. Małoletnia nie otrzymuje od ojca żadnej odzieży, dlatego jadąc na kontakt zabiera ze sobą torbę wyprasowanych ubrań z domu a wraca z torbą brudnych ubrań. Raz pozwany zakupił córce spodnie, za które matka powódki musiała oddać pieniądze.

Na usprawiedliwione koszty utrzymania powódki wynoszące 1800 zł miesięcznie składają się: udział w kosztach utrzymania domu (energia, woda, szambo, wywóz śmieci, gaz) – ok. 100 zł miesięcznie, koszt wyżywienia (w tym obiady szkolne) - 400 zł miesięcznie, koszty edukacji (nauka j. angielskiego, opłaty rady rodziców, wyprawka szkolna, podręczniki wycieczki szkolne) 400 zł miesięcznie, wizyty u ortodonty i dentysty 150 zł miesięcznie, środki higieny – ok.100 zł miesięcznie, odzież i obuwie – ok. 200 zł/mc, zakup zabawek, rozrywka 50 zł miesięcznie, wakacje, ferie 200 zł miesięcznie, opłata za opiekunkę 200 zł miesięcznie.

K. M. ma 34 lata, z zawodu magister ekonomii, zatrudniona jest jako doradca w (...) Bank S.A., ze średnim wynagrodzeniem z ostatnich 6 miesięcy 5574,69 zł ( zaświadczenie k. 273). Pozostaje w nowym związku małżeńskim, z którego pochodzi córka J. ma 5,5 lat. Przedstawicielka ustawowa zamieszkuje z mężem i dwiema córkami w domu, którego właścicielem są jej teściowie. Uczestniczy w kosztach utrzymania mieszkania. Spłaca z obecnym mężem kredyt zaciągnięty w wysokości 400 tysięcy złotych, na 30 lat na budowę domu, rata kredytu wynosi 1400 zł miesięcznie.

Pozwany P. S. ma obecnie 39 lat, z zawodu kelner-menadżer, w czerwcu 2018r. ożenił się z K. S. (2) z tego związku pochodzi małoletni syn O. ur. (...) Małoletni O. wymaga specjalnego żywienia z uwagi na alergię pokarmową i wziewną, stałego leczenia kardiologicznego, obuwia profilaktycznego, specjalnych wkładek, uczęszcza do państwowego żłobka (zaświadczenie lekarskie k.301, potwierdzenie opłaty za żłobek k. 305). Małoletni wymagał rehabilitacji z uwagi na słabe napięcie mięśniowe, miał podcinane wędzidełko, był konsultowany neurologopedycznie, wizyty odbywały się prywatnie. O. nadal korzysta raz w tygodniu z opieki logopedy, wizyty kosztują od 150 zł do 180 zł. Dziecko ma specjalne żywienie, również w żłobku. Koszt jego miesięcznego utrzymania zdaniem pozwanego wynosi ok. 1500zł.

Pozwany przyznał, że była żona gdy się wyprowadziła to wspólnie uzgodnili, że pozwany zostaje w mieszkaniu które razem zakupili na kredyt, będzie spłacać kredyt, zaś mieszkanie miało zostać docelowo dla Z.. Pozwany ostatecznie sprzedał to mieszkanie i z pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży spłacił kredyt hipoteczny, a część pieniędzy przekazał byłej żonie.

Pozwany zajmuje się dystrybucją cateringu na terenie W., jest koordynatorem cateringu, pracuje na zasadzie samozatrudnienia ma swoją działalność pod nazwą G. P. S.. Wynagrodzenie pozwanego jest uzależnione od ilości zleceń i przepracowanych godzin wynosi 6000zł z czego pozwany opłaca składkę na ZUS, i na podatek – łącznie ok. 1200-1300zł. Jest to jedyne źródło dochodu. Za cały rok 2018r. pozwany osiągnął przychód po odliczeniach w wysokości 77 878,12 złotych ( PIT-28 k. 284) Pozwany wraz z obecną żoną w 2019r. zaciągnął w (...) Bank S.A. kredyt hipoteczny ze spłatą na 30 lat, na zakup apartamentu o powierzchni 80 m 2 w W., gdzie miesięczna rata wynosi 3390 zł (k. 98 potwierdzenie spłaty raty) plus ubezpieczenie kredytu ok. 640-650zł rocznie. Pozwany spłaca raty kredytu, opłaca media, Internet, telefon, dokonuje zakupu żywności. Natomiast żona pozwanego opłaca czynsz za mieszkanie i wszelkie opłaty związane z utrzymaniem rodziny. Czynsz wynosi 780zł, prąd 100zł, telewizja 120zł, Internet i telefony, swój, żony i córki Z. ok. 230zł. Żona pozwanego pracuje w Ministerstwie Inwestycji i (...) w W., ubiega się w swoim zakładzie pracy o pożyczkę 15 000 zł na cele mieszkaniowe ( zaświadczenie k. 300). W opiece nad O. pomagają teściowie pozwanego. Pozwany z żoną korzysta z samochodu marki S. (...), który K. S. (2) dostała w darowiźnie od swojej matki przed ślubem z pozwanym.

Rodzice pozwanego w 2016 roku. zaciągnęli pożyczkę konsumpcyjną w wysokości 40 000zł w celu pomocy P. S. w spłacie zadłużenia pozostałego z poprzedniego małżeństwa, którą pozwany spłaca 500-600zł miesięcznie, pozostało do spłaty ok. 70 rat. Pozwany w okresie wakacji zapewnia wspólne wyjazdy córce, których koszt za Z. wynosi ok. 600 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o:

- odpis skrócony aktu urodzenia powódki k. 7, odpisu orzeczenia Sądu Okręgowego k.8-9, kopia odpisu aktu urodzenia O. k. 105, zaświadczenie od ortodonty k. 133, rachunek za zakup obuwia k. 217, zaświadczenie o dochodach K. M. k.273, ewidencja przychodów firmy pozwanego k. 274-281, PIT -28 pozwanego za 2018 k. 293-287, zaświadczenie k. 300, zaświadczenie lekarskie k.301, opinia szkolna k. 379-380, Faktury k. 10- 17, 47,48, 84-95, 99, 107,179-180, 184-185, 187-204, 210-216, 224-225, 227, 229, 231, 226, 302-304, 306-314, 316-326, 335, 337-339, 343-358, 364-367, 371-378, potwierdzenia przelewów bankowych k.29-46, 83, 95-98,100-104, 109, 110, 134-178, 181-182, 186, 205-209, 218-223, 226,228, 230, 232-255, 257-271, 305, 327-334, 336, 359-363, 388-389,

- dowód z przesłuchania świadków K. S. (2) k. 289-291, K. S. (3) k. 291-292, M. S. k. 292v- 293, E. J. k. 293, A. P. k. 93-394, J. P. k. 394v-395, a także dowód z przesłuchania stron przedstawicielki ustawowej K. M. k. 395-396v i pozwanego P. S. k. 396v- 398

- w oparciu o dokumenty w aktach sprawy o rozwód III C 521/14 w tym: odpis aktu małżeństwa k. 4, porozumienie wychowawcze k. 6-9, wyrok k. 30-31.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. III CSK 299/07, LEX nr 393875 paragony nie mogą stanowić dowodu z dokumentów urzędowych ani dowodu z dokumentów prywatnych, o których mowa w art. 244 § 1 k.p.c. i art. 245 k.p.c., w związku z tym Sąd nie wziął po uwagę dołączonych do akt kserokopii paragonów, znajdujących się na kartach numer. 108, 111, 112 – nie mogą one stanowić dowodu w sprawie z uwagi na to, że nie są rachunkami imiennymi i tak naprawdę nie wiadomo, kto poniósł koszty zakupów uwidocznionych na tych paragonach.

Sąd dał wiarę pozostałym dokumentom zebranym w sprawie.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadków K. S. (2), K. S. (3), M. S., E. J., A. P., J. P., albowiem były one spójne, logiczne i konsekwentne, a nadto znajdują potwierdzenie w zeznaniach stron i zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Świadek K. S. (2) potwierdziła, że Z. nosi ruchomy aparat ortodontyczny, który sfinansowała matka dziewczynki. Świadkowie A. P., J. P. potwierdzili że Z. uczęszcza na j. angielski i plastykę, pomagają finansowo w utrzymaniu wnuczki. Świadkowie K. S. (3) i M. S. potwierdzili że opiekują się wnuczką w piątki po zajęciach szkolnych. , przyznali, że Z. uczęszcza na zajęcia plastyczne.

Sąd przyznał walor wiarygodności zeznaniom przedstawicielki ustawowej, za wyjątkiem ponoszonych przez nią kosztów, związanych z utrzymaniem mieszkania, opłatą opiekunki, deklarowaną kwotą na wyżywienie Z. - uznając te koszty za nieudokumentowane i zawyżone. Kierując się zasadami doświadczenia życiowego Sąd uznał, że udział 1/6 w kosztach mieszkania i opłat za media przypadający na Z. zamyka się kwotą 100 zł, zaś wynagrodzenie opiekunki 200 zł, z uwagi na okoliczność, że również Z. jest odbierana ze szkoły przez dziadków ojczystych, zaś wyżywienie to kwota 400 zł łącznie z obiadami szkolnymi, bowiem powódka nie ma wdrożonej żadnej diety. Zeznania pozwanego Sąd uznał, za spójne logiczne, a nadto znajdujące odzwierciedlenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo o podwyższenie alimentów podlegało uwzględnieniu jedynie w części. Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zgodnie zaś z art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczają możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. Możliwości te oznaczają wykorzystywanie przez osobę, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w pełni swoich sił, kwalifikacji i uzdolnień w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej. Wysokość zarobków powinna być skorelowana z realnie istniejącymi możliwościami zarobkowymi.

Podobnie, przy ocenie możliwości majątkowych zobowiązanego bierze się pod uwagę przede wszystkim dochody, jakie z jego majątku można osiągnąć przy stosowaniu zasad prawidłowej gospodarki, w szczególności wartość pożytków naturalnych i cywilnych.

Zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczają usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (art. 135 kro). Rodzaj i rozmiar tych potrzeb uzależniony jest od cech osoby uprawnionej, oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako przejaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno – ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe, materialne i intelektualne uprawnionego.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 kro według którego rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa.

Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć między innymi zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego bądź też wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego należy skorygować.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy Sąd ustalił, iż obecny koszt utrzymania małoletniej Z. S. kształtuje się na poziomie nie większym niż 1800 zł miesięcznie. Bez wątpienia należy uznać, że od czasu orzekania w sprawie o rozwód w marcu 2015r. usprawiedliwione potrzeby powódki wzrosły, co należy uzasadnić przede wszystkim upływem czasu i jej rozwojem, rozpoczęciem edukacji w szkole podstawowej, a także dodatkowymi zajęciami nauką j. angielskiego i zajęciami plastycznymi.

Sąd uznał za zbyt wygórowane kwoty przeznaczane na zakup wyżywienia ponad 400 zł miesięcznie, gdyż małoletnia ma opłacone także obiady szkolne. Sąd zważył, iż nie zostały w żaden sposób udokumentowane koszty związane z zajęciami dodatkowymi małoletniej, tym bardziej że w postanowieniu z dnia 26 czerwca 2019r. (k. 70) Sąd odwoławczy rozpoznając zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu zakwestionował powyższe wydatki. Nieudowodnione pozostają koszty związane z zamieszkiwaniem małoletniej razem z matką, siostrą, ojczymem w domu teściów K. M.. Kierując się zasadami doświadczenia życiowego sąd uznał za zasadną kwotę 100 zł jako udział 1/6 w kosztach mieszkaniowych. Wydatki związane z wypoczynkiem letnim i zimowym w obliczu zawartego przez rodziców powódki porozumienia wychowawczego w sprawie o rozwód - każdy z rodziców sam pokrywa. Ponadto powódka spędza aktywnie czas z ojcem, który zabiera ją do siebie na dwa weekendy w miesiącu, zapewnia atrakcyjne wyjścia, ponosi także koszty wypoczynku i rozrywki córki. W aktach sprawy brak dokumentów potwierdzających koszt odpłatnych lekcji j. angielskiego i korzysta z usług opiekunki, dlatego też biorąc pod uwagę zeznania świadków, którzy potwierdzili że opiekunka pomaga Z. w odrabianiu lekcji i odprowadza ją do szkoły w sytuacji gdy dziecko ma na późną godzinę, a matka idzie rano do pracy – Sąd uznał że kwota 200 zł jest kwotą adekwatną. Świadkowie potwierdzili w złożonych zeznaniach, że Z. ma dodatkowe odpłatne lekcje j. angielskiego świadczone w domu, dlatego też powyższy koszt 70 za 1 godzinę 4 razy w miesiącu został uwzględniony w kosztach utrzymani powódki.

Orzekając w niniejszej sprawie Sąd miał również na uwadze zmianę, jaka nastąpiła po stronie P. S. w zakresie jego możliwości majątkowych i zarobkowych. Pozwany po rozwodzie ponownie ożenił się z drugiego małżeństwa narodził się syn O.. Pozwany nadal pracuje w ramach własnej działalności gospodarczej w branży gastronomicznej. Pozwany ponosi koszty leczenia syna co jest dużym wydatkiem w budżecie pozwanego.

W ocenie Sądu pozwany jest osobą zdrową, w sile wieku, posiada wyuczony zawód i długoletnie doświadczenie w branży gastronomicznej, zatem ma możliwości zarobkowe, które jest zobowiązany w pełni wykorzystywać, aby spełnić swój obowiązek alimentacyjny wobec córki. Sąd miał na uwadze fakt, że pozwany spłaca zobowiązania finansowe w postaci kredytu zaciągniętego na zakup obecnego mieszkania, który zaciągnął w 2019r. wspólnie z obecną żoną, gdy miał już na utrzymaniu nie tylko córkę Z. ale też syna O.. Wobec powyższego pozwany winien liczyć się z tym, że koszty utrzymania córki z każdym kolejnym rokiem nie będą malały, lecz będą większe. Nie można pominąć faktu, że obecny udział pozwanego w kosztach utrzymania córki Z., poza regularnie płaconymi alimentami nie jest znikomy. Pozwany przejawia duże zainteresowanie córką, bowiem regularnie kontaktuje się z nią 4 dni w miesiącu, zabiera Z. na wakacje, podczas których ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem małoletniej, kupuje dziecku prezenty składkowe (np. klocki LEGO), zabiera do kina, teatru, na pizzę, do restauracji czy na warsztaty plastyczne.

Matka powódki K. M. wnosiła o podwyższenie alimentów od pozwanego do kwoty po 900 zł miesięcznie, zaś pozwany P. S. uznał powództwo do kwoty po 400 zł miesięcznie, jednak w ocenie Sądu kwota dochodzona w pozwie jest zbyt wygórowana, jak na aktualne możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego, zdaniem Sądu kwota 700 zł miesięcznie jest adekwatna do połowy usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki. Przede wszystkim Sąd zważył, że obowiązek alimentacyjny obciąża oboje rodziców. Przedstawicielka również musi uczestniczyć w kosztach utrzymania córki, zważywszy na fakt, iż pracuje zawodowo i osiąga wysokie zarobki (średnio 5574,69zł miesięcznie). Ponadto w przeciwieństwie do pozwanego – matka dziecka nie przedłożyła do akt zeznania podatkowego dlatego też brak możliwości ustalenia jakimi dochodami dysponuje K. M. w skali całego roku - na utrzymanie córki. Sąd nie uwzględnił wniosku pełnomocnika pozwanego aby zwrócić się do (...) Banku S.A. w celu przesłania wyciągów z rachunków bankowych K. M. za okres 2017 - 2018r. – z uwagi na treść art. 105 ust. 1 pkt 2 d - prawa bankowego, które wprost określa w jakich sytuacjach bank ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zapytanie sądu ( zgodnie z cytowanym przepisem: „ w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjny”). W niniejszej sprawie K. M. nie jest pozwaną w sprawie o podwyższenie alimentów dlatego też , brak było możliwości skorzystania z powyższego przepisu.

Reasumując kwota po 700 zł alimentów miesięcznie na rzecz Z. S., odpowiada w połowie usprawiedliwionym potrzebom powódki, jak również jest adekwatna do możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentacji pozwanego. Nadto wkład pozwanego w związku z utrzymywaniem kontaktu z córką, średnio 4 dni w miesiącu, zapewnieniem atrakcji w postaci wyjść na place zabaw, do teatru, do kina, do muzeów, zakupem prezentów sąd ocenia na około 200 złotych, co łącznie z podwyższonymi alimentami daje kwotę 900 złotych. W pozostałym zakresie ok. 900 złotych miesięcznie potrzeby dziecka winna zaspokajać matka.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w punkcie 1 i 2 sentencji wyroku na podstawie art. 133 § 1 kro w zw. z art. 135 § 1 i 2 kro w zw. z art. 138 kro. Sąd z urzędu nadał rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi w punkcie 1-szym w oparciu o art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. poczynając od dnia złożenia pozwu do sądu.

Na podstawie art. 100 kpc w związku z § 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1800 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł na podstawie art. 333 § 1 pkt. 1 kpc, zaś na podstawie art. 113 ust. 1 w zw. w zw. z art. 100 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obciążył pozwanego opłatą sądową 400 zł od uwzględnionej części powództwa, pozostałe nieuiszczone koszty sądowe przejął natomiast na rachunek Skarbu Państwa.