Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 688/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący

Paweł Hochman

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 r. w Piotrkowie Trybunalskim

na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa (...)w S.

przeciwko T. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 października 2020 r. sygn. akt I C 1906/20

1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie drugim i trzecim na następujący:

„2. zasądza od pozwanego T. z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) w S. kwotę 300 (trzysta) złotych z odsetkami za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie począwszy od dnia 27 maja 2020r. do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo oddala,

3. znosi wzajemnie między stronami koszty procesu”;

2. oddala apelację w pozostałej części;

3. znosi wzajemnie między stronami koszty procesu za instancję odwoławczą.

(...)