Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 196/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 września 2021r.

Sąd Rejonowy w Augustowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Agnieszka Karwowska - Malec

Protokolant: Małgorzata Dzikowska

W obecności T. A. z Prokuratury Rejonowej w Augustowie

po rozpoznaniu dnia 07.09.2021r. sprawy karnej na rozprawie

T. B. syna R. i E. z d. J., urodz. (...) w S.

oskarżonego o to, że :

w dniu 21 grudnia 2020r. na trasie T.M. - F. w samochodzie osobowym marki M. o nr rej. (...) wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 7,62 gramów netto,

tj. o czyn z art 62 ust. 1 U stawy o przeciwdziałaniu narkomanii

I.  Oskarżonego T. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na podstawie art. 70 ust. 2 ww. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci proszku koloru białego - amfetamina o wadze 7,62 grama netto, po badaniach 7,58 grama netto oznaczonego w wykazie dowodów rzeczowych Nr I/228/21/N pod poz. 1, zarządzając jednocześnie jego zniszczenie.

III.  Na podstawie art. 70 ust. 1 ww. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci: worka z materiału koloru jasnego, wagi jubilerskiej oraz 3 sztuk baterii wraz z opakowaniem zapisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr II/31/21/P pod poz. 1-3.

IV.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. B. C. kwotę 420,- (czterystu dwudziestu) złotych plus kwotę podatku VAT w wysokości 96,60 (dziewięćdziesięciu sześciu 60/100) złotych tytułem niepopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu.

V.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie obciążając nimi Skarb Państwa.