Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 267/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

F. K.

W dniu 31 grudnia 2020 roku około godz.22.30 w miejscowości M. kierował po drodze publicznej samochodem osobowym T. znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 0,31; 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu -

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym w ruchu drogowym( w dniu 31 .12 2020r. około godz. 22.30. w nocy)

- notatka urzędowa k1

- protokół badania stanu trzeźwości k.2-3

- opinia toksykologiczna

-wyjaśnienia oskarżonego

Z..M.S.

34-40

67v

12-13

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

F. K.

Jak w pkt 1

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.

- notatka urzędowa

- protokół badania stanu trzeźwości

- opinia toksykologiczna

-wyjaśnienia oskarżonego

-wydruk z bazy (...)

- karta karna

z.M.S.

Ustalenia faktyczne w niniejszej sprawie są bezsporne, wynikają z dokumentów potwierdzających wykonanie badania stanu trzeźwości oskarżonego, opinii toksykologicznej których to dowodów oskarżony nie kwestionował. Sam oskarżony zaś konsekwentnie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył stosowne wyjaśnienia ,wyraził skruchę .Potwierdził to w zeznaniach świadek M. S. ,które też nie budzą żadnych wątpliwości. .Oskarżony nie był w przeszłości nigdy karany, nawet za wykroczenie .(k.8)

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

A. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa kwalifikowanego z art.178a§1kk podlega ten m. in., kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym. Z treści art. 115§16 pkt 1kk wynika, że stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5‰. albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Z niekwestionowanego przez oskarżonego protokołu badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu oraz opinii toksykologicznej wynika, że oskarżony był nietrzeźwy. Wyczerpał zatem znamiona w/w przepisu.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.6.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.7.  Warunkowe umorzenie postępowania

1

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania, w myśl art. 66 § 1 k.k. możliwe jest, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

W świetle wyżej poczynionych spostrzeżeń, w ocenie Sądu w niniejszej sprawie stopień winy i społecznej szkodliwości czynu nie są znaczne. Zaznaczyć należy, iż oskarżony jest 30 letnim mężczyzną .Oskarżony na rozprawie przyznał się do zarzucanego mu czyny, wyraził skruchę i żal. Zawartość alkoholu w wydychanym przez oskarżonego powietrzu była w dolnej granicy stanu nietrzeźwości, a oskarżony prowadził pojazd nocą gdy natężenie ruchu jest stosunkowo małe . Oskarżony nie był nigdy karany za przestępstwo ,ale - co należy szczególnie podkreślić – ani za wykroczenia w ruchu drogowym (wydruk z bazy (...)) .W ocenie Sądu istnieje zatem wobec niego pozytywna prognoza na przyszłość. W swoim życiu zawodowym cieszy się dużym uznaniem ,bo choć jest rencistą pracuje dodatkowo jako weterynarz. Co istotne, ze względu na fakt, iż oskarżony podczas popełnienia przestępstwa jechał samochodem osobowym, przy stosunkowo niewielkim stężeniu alkoholu, w ocenie Sądu stanowiło to relatywnie mniejsze niebezpieczeństwo dla otoczenia. Czyn oskarżonego zagrożony jest karą do 2 lat pozbawienia wolności a więc spełnia warunki z art.66§2kk.

1.8.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.9.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

F.T. K.

1

1

Z uwagi na stan nietrzeźwości oskarżonego i stworzone przez niego zagrożenie w ruchu drogowym – sąd za zasadne uznał orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres roku z zaliczeniem okresu zatrzymania prawa jazdy.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Sąd zasądził opłatę i pozostałe koszty sądowe ponieważ nie wykraczają one poza możliwości majątkowe oskarżonego.

1.1Podpis