Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 146/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 czerwca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Marta Legeny-Błaszczyk

ProtokolantMonika Zbrożek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Katarzyny Koreckiej - Rożej

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2021 r.

sprawy M. G. syna T. i S. z domu T.

urodzonego (...) w B.

oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 23 grudnia 2020 r. sygn. akt II K 588/20

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r.pr. L. K. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia oskarżonego od opłaty za drugą instancję i zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.