Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 611/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący

Protokolant

Dariusz Mizera

Cezary Jarocki

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2021 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa U. B. i W. B.

przeciwko (...) SA w L.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 17 września 2020 roku, sygn. akt I C 2149/16

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach:

1/ pierwszym sentencji w ten sposób, że zasądzoną od pozwanego (...) SA w L. na rzecz powodów U. B. i W. B. kwotę 9.781,00 zł obniża do kwoty 7.897,55 zł (siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy), oddalając powództwo w pozostałej części;

2/ trzecim sentencji w ten sposób, że:

a/ nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) SA w L. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 370,51 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt jeden groszy) tytułem nieuiszczonych wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa obciążających pozwanego;

b/ nakazuje ściągnąć od powodów U. B. i W. B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 107,58 zł ( sto siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) tytułem nieuiszczonych wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa obciążających powodów;

3/ czwartym sentencji w ten sposób, że zasądzoną od pozwanego (...) SA w L. na rzecz powodów U. B. i W. B. kwotę 7.332 zł tytułem zwrotu kosztów procesu obniża do kwoty 4.264,50 zł ( cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy);

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od pozwanego (...) SA w L. na rzecz powodów

U. B. i W. B. kwotę 382,50 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą.