Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1239/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Barbara Pięcek

SR Katarzyna Bielczyk

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa H. W.

przeciwko E. I.

o zachowek

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia
27 maja 2013 roku, sygn. akt I C 698/12

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Pabianicach pozostawiając temu Sądowi rozstrzygniecie o kosztach postępowania apelacyjnego.